Internacionalizacija v terciarnem izobraževanju

“Internacionalizacija v terciarnem izobraževanju je proces integriranja mednarodne, medkulturne ali globalne dimenzije v namen, delovanje in izvajanje terciarnega izobraževanja” (Knight, 2003).

Da ima internacionalizacija pozitivne učinke na izboljšanje kakovosti terciarnega izobraževanja na vseh ravneh, kar zajema tudi internacionalizacijo študijskih programov, visokošolskih zavodov, krepitev aktivnosti mednarodnega sodelovanja in krepitev mednarodne razsežnosti pri študiju doma ter v tem kontekstu posodobitev predmetov, programov, izobraževalnih institucij in nacionalnih sistemov, izpostavljajo različne študije, evalvacije in razprave o internacionalizaciji. Pravo zato predstavlja pomembno prioritetno področje na vseh ravneh: evropski, nacionalni in institucionalni.

Program Erasmus+ in drugi programi in iniciative (CEEPUS, bilaterale, EURAXESS, Study in Slovenia …), ki jih s področja terciarnega izobraževanja upravljamo na CMEPIUS-u, pomembno doprinašajo k internacionalizaciji institucij in nacionalnega sistema tega izobraževalnega področja. Da mednarodne aktivnosti lahko uspešno doprinašajo k internacionalizaciji, morajo biti strateško umeščene v redne aktivnosti institucij, od študijskih in raziskovalnih do upravljalnih in poslovnih procesov.

Z namenom spodbujanja takšnega delovanja na CMEPIUS-u izvajamo delavnice in pripravljamo gradiva, ki so institucijam lahko v pomoč. V okviru projekta EHEA smo izvajali delavnice s poudarki na internacionalizaciji doma, internacionalizaciji kurikuluma oziroma vključevanju mednarodne in medkulturne razsežnosti v študijski proces za vse študente v domačem študijskem okolju, kjer so bili ključni poudarki na pomensko ustreznem zapisovanju in oblikovanju tako splošnih kot tudi t. i. internacionaliziranih učnih izidov. Usposobili smo ekipo nacionalnih svetovalcev za internacionalizacijo kurikuluma in v sodelovanju z njimi pripravili program in gradiva za nadaljnja usposabljanja in svetovanja, predvsem za visokošolsko učno osebje in tudi podporno osebje v mednarodnih pisarnah.

Poleg omenjenih gradiv boste na tem mestu našli tudi gradiva z delavnic, kot so strateška internacionalizacija, okrepljeno mednarodno sodelovanje z določenimi regijami oziroma državami, strateško izbiranje države za sodelovanje, kot tudi predstavitve z mednarodne konference Zavzeta univerza, kjer smo s tujimi strokovnjaki in primeri dobrih praks podrobneje spoznavali tretjo misijo univerze.

CMEPIUS
Skip to content