O nas

CMEPIUS – Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Smo javni zavod, ki z leti raste in obenem ostaja prijazna organizacija – tako navzven do naših uporabnikov in partnerjev kot navznoter (družini prijazna organizacija). Smo zavod, ki je sogovornik tako v nacionalnem kot mednarodnem okolju. Želimo delati in delovati kakovostno, velikokrat smo pobudniki, pogosto povezovalci, koordinatorji znanja, izkušenj in idej. Predlogov za razvoj, napredek in rast nam ne zmanjka. Mislimo širše: na generacije, ki prihajajo, na regije in države, s katerimi še ne sodelujemo. Delamo s srcem, ker vemo, da naše delo pušča pečat in spreminja naše okolje. Ob tem se tudi sami učimo in spoznavamo svoje prednosti in potenciale za nadaljnji razvoj. Zato lahko postajamo še boljši. Predvsem pa radi delimo znanje, poslušamo in izmenjujemo. Verjamemo v skupne cilje izobraževanja, tako na nacionalni kot evropski ravni, in delamo v smeri njihovega uresničevanja. Naše poslanstvo in vizija sta jasna. Smo proaktivni. Učenje je proces, ki traja vse življenje.

CMEPIUS izvaja dejavnosti javne službe, ki so določene s Sklepom o ustanovitvi.

Redna dejavnost (nacionalna agencija programov Evropskih skupnosti in programi mednarodne mobilnosti):

 • program Erasmus+ (naslednik programov Erasmus+ (2014–2020) in Vseživljenjsko učenje),
 • štipendije (CEEPUS, bilaterala, Osimo, tečaji slovenskega jezika).

Projekti in podporne aktivnosti:

 • program eTwinning,
 • platforma EPALE,
 • EURAXESS (informacijska podpora mobilnosti raziskovalcev v evropskem prostoru),
 • Study in Slovenia,
 • Evropsko jezikovno priznanje,
 • ESS – Inovativni javni zavod,
 • organizacija dogodkov,
 • evalvacije programov,
 • priznanja kakovostnim projektom (jabolka kakovosti, zlati kabel).

Družini prijazna organizacija

Omogočiti varno, zdravo in stimulativno delovno okolje!

CMEPIUS se je v letu 2014 vključil v postopek pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje in ga 27. 3. 2015 tudi pridobil. V treh letih smo implementirali 16 ukrepov. V postopku pridobitve polnega certifikata smo izbrali še 6 ukrepov, ki smo jih že implementirali.

Za pridobitev in ohranitev certifikata smo se odločili z namenom lažjega usklajevanja družinskega in poklicnega življenja naših zaposlenih ter jim s tem omogočili varno, zdravo in stimulativno delovno okolje. Javni zavod se je zavezal, da bo z vpeljavo izbranih ukrepov izboljšal zadovoljstvo zaposlenih in s tem povečal produktivnost.

Ukrepi, ki smo jih izbrali v okviru pridobivanja polnega certifikata:

 • formiranje predstavništva zaposlenih z možnostjo konzultacij,
 • uvedba ‘tihe ure’ med delovnim časom,
 • korporativno prostovoljstvo,
 • priprava izhodnih kariernih načrtov za starejše pred upokojitvijo,
 • otroci v organizaciji,
 • hišni ljubljenčki v organizaciji.

Ukrepi, ki smo jih izbrali v okviru osnovnega certifikata:

 • komuniciranje z zaposlenimi,
 • komuniciranje z zunanjo javnostjo,
 • raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine,
 • izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine,
 • časovni konto,
 • delovni čas po življenjskih fazah,
 • otroški časovni bonus,
 • organizacija timskega dela,
 • občasno delo od doma,
 • druženje med zaposlenimi,
 • razvoj socialnih veščin za vodilne,
 • vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore,
 • ponovno vključevanje po daljši odsotnosti,
 • psihološko svetovanje in pomoč,
 • novoletno obdarovanje otrok,
 • prostor za sproščanje.

Kakovost na CMEPIUS-u

Na CMEPIUS-u imamo kakovost in odličnost zapisno že v vrednotah Centra. Pri svojem delu težimo k odličnosti. Delo opravljamo tako, da smo nanj ponosni. Ustvarjamo okolje, kjer so dogovorjene naloge tudi izvedene in je kakovost opravljene storitve na prvem mestu. Delo želimo opraviti kakovostno, zato vanj vložimo veliko truda in sebe, saj hočemo biti najboljši v tem, kar delamo.

CMEPIUS se je v letu 2019 vključil v pobudo Ministrstva za javno upravo (MJU) za izvedbo samoocene kakovosti delovanja organizacije po modelu CAF (Common assessment Framework – Skupni ocenjevalni okvir).

Model CAF je bil razvit v javnem sektorju in za javni sektor, in sicer na podlagi modela poslovne odličnosti Evropskega sklada za upravljanje kakovosti EFQM. Je orodje, ki ga organizacije po vsej Evropi lahko enostavno uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti, za izboljšanje svojega delovanja. Zasnovan je na predpostavki, da se odlični rezultati delovanja organizacije, državljanov/odjemalcev, zaposlenih in družbe dosežejo s pomočjo strategije vodstva in z načrtovanjem, zaposlenimi, partnerstvi, viri in procesi. Organizacijo obravnava z različnih vidikov hkrati, kar predstavlja celovit pristop k analiziranju in usmerjanju delovanja organizacije. (Vir: Priročnik CAF; 2020)

Predlagani ukrepi (17) za izboljšave, ki bodo realizirani do 31. 12. 2025 so navedeni v tabeli spodaj:

Merila po modelu CAF Ukrepi Centra po samooceni 2023
VODITELJSTVOOblikovanje skupine, ki bo v periodičnih presledkih, na sestankih Širšega kolegija, predstavila tematiko povezano s skupnimi ukrepi/pravilniki/področji/skupinam in s tem interno promovirala aktivnosti Centra ter spodbujala hitrejše prilagajanje na spremembe okolja.
VODITELJSTVORedno informiranje zaposlenih o sodelovanju Centra z gospodarstvom – večje medsektorsko sodelovanje, vključevanje predstavnikov na dogodke E+ in spremljanje vplivov.
STRATEGIJA IN NAČRTOVANJEIzvedba letnih razgovorov do konca leta in/ali v začetku leta za naslednje leto.
STRATEGIJA IN NAČRTOVANJEVzpostavitev sistema za porajanje ustvarjalnih idej na neko temo in usmerjeno spodbujanje inovativnih predlogov zaposlenih – pisni predlog zaposlenega, ki mora vsebovati: analizo stanja, želena sprememba in predlog izboljšave.
ZAPOSLENIDigitalizacija kadrovskega procesa.
ZAPOSLENISistem spremljanja učinkov izobraževanja zaposlenih. Kazalnik glede razvijanja veščin/usposabljanja – vodja spremlja uporabo novih znanj pri svojih zaposlenih.
PARTNERSTVA IN VIRIIzobraževanje na področju kibernetske varnosti za zaposlene.
PARTNERSTVA IN VIRIClean desk policy – osvežitev, izobraževanje in kontrola.
PROCESIUreditev notranje mreže V in Z, ki bosta uporabnikom prijazna. Navodila kje se kaj nahaja in logika delovanja.
PROCESIPopis procedur za novo programsko obdobje E+ (2021-2027) in orodje za vodenje programa (PMM), prevetritev procedur in optimizacija postopkov.
PROCESIPonovna vzpostavitev skupine za zeleno, ki pokriva delovanje Centra in programski del Erasmus+.
R-ODJEMALCIDigitalizacija celotnega procesa dodelitve točk za napredovanje.
R-ZAPOSLENIPreglednica s člani in namenom skupin (ključne aktivnosti).
R-ZAPOSLENIDvig motivacije za prostovoljno sodelovanje zaposlenih v okviru dejavnosti povezanih z družbeno odgovornostjo.
R-DRUŽBENA ODGOVORNOSTPromocija dejavnosti na temo družbene odgovornosti.
R-DRUŽBENA ODGOVORNOSTIzvedba študij o vplivu Erasmus+ na razvoj organizacij/posameznikov (npr. dolgoročno spremljanje dijakov, študentov in vmesna evalvacija).
R-KLJUČNI REZULTATIInterne kontrole – redno izvajanje in poročanje o ugotovitvah.

Samooceno po modelu CAF smo prvič izvedli v letu 2019, ponovno pa v letu 2023.

Center je oktobra 2023 prejel priznanje uporabnik CAF, ki velja do 31. 12. 2026.

Zaposlitve

Trenutno imamo razpisana tri delovna mesta:

Področni svetovalec I.

Zaposleni bo v službi za skupne zadeve javnega zavoda zadolžen za prvi stik z zunanjimi uporabniki. Njegove naloge bodo povezane z administrativnimi opravili za delovanje javnega zavoda, kot so skrb za vhodno in izhodno pošto, skrb za telefonsko centralo, priprava strokovnih dokumentov po navodilih (zapisniki, dopisi, navodila), skrb za nabavo osnovnih sredstev in drobnega materiala, sodelovanje z zunanjimi dobavitelji in strankami.

Na delovnem mestu se pričakujejo profesionalni odnos, samostojnost in odlične komunikacijske sposobnosti. Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo na preizkusu izkazali digitalno pismenost (zelo dobro poznavanje MS office, poznavanje programa ODOS), znanje angleškega jezika in nas bodo prepričali s svojim pozitivnim pristopom.

S kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s 4 mesečnim poskusnim delom.

Prijave pošljite na elektronski naslov do 28. februarja 2024.

Več o razpisanem delovnem mestu tukaj.

Višji svetovalec področja III.

Zaposleni bo opravljal delo koordinatorja projektov programa Erasmu+ na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega šolskega izobraževanja. Njegova naloga bo, da bo aktivno skrbel za promocijo programa Erasmus+ in njegovih projektov ter nudil aktivno podporo prijaviteljem in pogodbenikom na obeh področjih.

Zaposlitev bomo sklenili za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom.

Prijave pošljite na elektronski naslov do 26. februarja 2024.

Več o razpisanem delovnem mestu tukaj.

Višji svetovalec področja II.

Okrepitev iščemo tudi v naši ekipi splošne službe, kjer bo nov član opravljal delo na področju financ in računovodstva v javnem zavodu. Njegove naloge bodo povezane s finančnim delovanjem javnega zavoda, pripravo različnih finančnih in računovodskih dokumentov v skladu z zakonodajo, ki velja za javni zavod.

Zaposlitev bomo sklenili za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom.

Prijave pošljite na elektronski naslov . Več o razpisanem delovnem mestu tukaj.

Načrt enakosti spolov 2022 – 2027

Zadnja obvestila

CMEPIUS
Skip to content