O nas

CMEPIUS – Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Smo javni zavod, ki z leti raste in obenem ostaja prijazna organizacija – tako navzven do naših uporabnikov in partnerjev kot navznoter (družini prijazna organizacija). Smo zavod, ki je sogovornik tako v nacionalnem kot mednarodnem okolju. Želimo delati in delovati kakovostno, velikokrat smo pobudniki, pogosto povezovalci, koordinatorji znanja, izkušenj in idej. Predlogov za razvoj, napredek in rast nam ne zmanjka. Mislimo širše: na generacije, ki prihajajo, na regije in države, s katerimi še ne sodelujemo. Delamo s srcem, ker vemo, da naše delo pušča pečat in spreminja naše okolje. Ob tem se tudi sami učimo in spoznavamo svoje prednosti in potenciale za nadaljnji razvoj. Zato lahko postajamo še boljši. Predvsem pa radi delimo znanje, poslušamo in izmenjujemo. Verjamemo v skupne cilje izobraževanja, tako na nacionalni kot evropski ravni, in delamo v smeri njihovega uresničevanja. Naše poslanstvo in vizija sta jasna. Smo proaktivni. Učenje je proces, ki traja vse življenje.

CMEPIUS izvaja dejavnosti javne službe, ki so določene s Sklepom o ustanovitvi.

Redna dejavnost (nacionalna agencija programov Evropskih skupnosti in programi mednarodne mobilnosti):

 • program Erasmus+ (naslednik programov Erasmus+ (2014–2020) in Vseživljenjsko učenje),
 • štipendije (CEEPUS, bilaterala, Osimo, tečaji slovenskega jezika).

Projekti in podporne aktivnosti:

 • program eTwinning,
 • platforma EPALE,
 • EURAXESS (informacijska podpora mobilnosti raziskovalcev v evropskem prostoru),
 • Study in Slovenia,
 • Evropsko jezikovno priznanje,
 • ESS – Inovativni javni zavod,
 • organizacija dogodkov,
 • evalvacije programov,
 • priznanja kakovostnim projektom (jabolka kakovosti, zlati kabel).

Družini prijazna organizacija

Omogočiti varno, zdravo in stimulativno delovno okolje!

CMEPIUS se je v letu 2014 vključil v postopek pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje in ga 27. 3. 2015 tudi pridobil. V treh letih smo implementirali 16 ukrepov. V postopku pridobitve polnega certifikata smo izbrali še 6 ukrepov, ki smo jih že implementirali.

Za pridobitev in ohranitev certifikata smo se odločili z namenom lažjega usklajevanja družinskega in poklicnega življenja naših zaposlenih ter jim s tem omogočili varno, zdravo in stimulativno delovno okolje. Javni zavod se je zavezal, da bo z vpeljavo izbranih ukrepov izboljšal zadovoljstvo zaposlenih in s tem povečal produktivnost.

Ukrepi, ki smo jih izbrali v okviru pridobivanja polnega certifikata:

 • formiranje predstavništva zaposlenih z možnostjo konzultacij,
 • uvedba ‘tihe ure’ med delovnim časom,
 • korporativno prostovoljstvo,
 • priprava izhodnih kariernih načrtov za starejše pred upokojitvijo,
 • otroci v organizaciji,
 • hišni ljubljenčki v organizaciji.

Ukrepi, ki smo jih izbrali v okviru osnovnega certifikata:

 • komuniciranje z zaposlenimi,
 • komuniciranje z zunanjo javnostjo,
 • raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine,
 • izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine,
 • časovni konto,
 • delovni čas po življenjskih fazah,
 • otroški časovni bonus,
 • organizacija timskega dela,
 • občasno delo od doma,
 • druženje med zaposlenimi,
 • razvoj socialnih veščin za vodilne,
 • vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore,
 • ponovno vključevanje po daljši odsotnosti,
 • psihološko svetovanje in pomoč,
 • novoletno obdarovanje otrok,
 • prostor za sproščanje.

Kakovost na CMEPIUS-u

Na CMEPIUS-u imamo kakovost in odličnost zapisno že v vrednotah centra. Pri svojem delu težimo k odličnosti. Delo opravljamo tako, da smo nanj ponosni. Ustvarjamo okolje, kjer so dogovorjene naloge tudi izvedene in je kakovost opravljene storitve na prvem mestu. Delo želimo opraviti kakovostno, zato vanj vložimo veliko truda in sebe, saj hočemo biti najboljši v tem, kar delamo.

CMEPIUS se je v letu 2019 vključil v pobudo Ministrstva za javno upravo (MJU) za izvedbo samoocene kakovosti delovanja organizacije po modelu CAF (Common assessment Framework – Skupni ocenjevalni okvir).

Model CAF je bil razvit v javnem sektorju in za javni sektor, in sicer na podlagi modela poslovne odličnosti Evropskega sklada za upravljanje kakovosti EFQM. Je orodje, ki ga organizacije po vsej Evropi lahko enostavno uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti, za izboljšanje svojega delovanja. Zasnovan je na predpostavki, da se odlični rezultati delovanja organizacije, državljanov/odjemalcev, zaposlenih in družbe dosežejo s pomočjo strategije vodstva in z načrtovanjem, zaposlenimi, partnerstvi, viri in procesi. Organizacijo obravnava z različnih vidikov hkrati, kar predstavlja celovit pristop k analiziranju in usmerjanju delovanja organizacije. (Vir: Priročnik CAF; 2013)

Vodstvo Centra je imenovalo predstavnika vodstva za kakovost (PVK) in pripravil predlog ekipe – sodelavcev, ki so izvedli samooceno. V skupini CAF so bili zastopani vsi sektorji, zaposleni različno dolgih staležev, različnih delovnih mest in spola. Samooceno po modelu CAF smo opravili v aprilu, maju in juniju 2019.

Predlagani ukrepi so bili izvedeni do 31. 12. 2021:

 • pripravljeni popisi procedur za izvajanje  pobud EPALE, eTwinning, javna naročila, Konto – računovodstvo;
 • optimizacija hrambe dokumentacije: odpraviti hrambo tiskanih izvodov; prehod na elektronsko arhiviranje/shranjevanje v EPL in na mreži;
 • periodično (na 2 leti) preverjanje in prilagajanje poslanstva, vizije in vrednot;
 • zaposlenim je dana povratna informacija na predlog oz. inovacijo – opredelitev predloga z argumentacijo;
 • ambasadorji Erasmus+ za vsako področje izobraževanja;
 • okoljska merila vključena v javno naročanje na vseh področjih: pisarniški material, čistilni servis, promocijska darila);
 • enkrat letno podajo zaposleni skupno oceno z utemeljitvijo o neposredno nadrejenem;
 • določeni so skrbniki ključnih procesov Erasmus+;
 • slikovni opis delovanja centra;
 • brezplastično poslovanje;
 • predstavitve strateških dokumentov na širšem kolegiju;
 • elektronsko arhiviranje internih dokumentov;
 • video oglaševanje – video nagovor direktorice;
 • uporaba okolju prijaznejših transportnih sredstev, predvsem na krajše razdalje (vlak, avtobus, več oseb v enem avtu).

Center je januarja 2020 prejel certifikat CAF začetnik, za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.

Zaposlitve

Trenutno nimamo razpisanih novih delovnih mest.

Načrt enakosti spolov 2022 – 2027

Zadnja obvestila

CMEPIUS
Skip to content