O nas

Smo javni zavod, ki z leti raste in obenem ostaja prijazna organizacija – tako navzven do naših uporabnikov in partnerjev kot navznoter (družini prijazna organizacija). Smo zavod, ki je sogovornik tako v nacionalnem kot mednarodnem okolju. Želimo delati in delovati kakovostno, velikokrat smo pobudniki, pogosto povezovalci, koordinatorji znanja, izkušenj in idej. Predlogov za razvoj, napredek in rast nam ne zmanjka. Mislimo širše: na generacije, ki prihajajo, na regije in države, s katerimi še ne sodelujemo. Delamo s srcem, ker vemo, da naše delo pušča pečat in spreminja naše okolje. Ob tem se tudi sami učimo in spoznavamo svoje prednosti in potenciale za nadaljnji razvoj. Zato lahko postajamo še boljši. Predvsem pa radi delimo znanje, poslušamo in izmenjujemo. Verjamemo v skupne cilje izobraževanja, tako na nacionalni kot evropski ravni, in delamo v smeri njihovega uresničevanja. Naše poslanstvo in vizija sta jasna. Smo proaktivni. Učenje je proces, ki traja vse življenje.

CMEPIUS izvaja dejavnosti javne službe, ki so določene s Sklepom o ustanovitvi.

Redna dejavnost (nacionalna agencija programov Evropskih skupnosti in programi mednarodne mobilnosti):

 • program Erasmus+ (naslednik programov Erasmus+ (2014–2020) in Vseživljenjsko učenje),
 • štipendije (CEEPUS, bilaterala, Osimo, tečaji slovenskega jezika).

Projekti in podporne aktivnosti:

 • program eTwinning,
 • platforma EPALE,
 • EURAXESS (informacijska podpora mobilnosti raziskovalcev v evropskem prostoru),
 • Study in Slovenia,
 • Evropsko jezikovno priznanje,
 • ESS – Inovativni javni zavod,
 • organizacija dogodkov,
 • evalvacije programov,
 • priznanja kakovostnim projektom (jabolka kakovosti, zlati kabel).

Družini prijazna organizacija

Omogočiti varno, zdravo in stimulativno delovno okolje!

CMEPIUS se je v letu 2014 vključil v postopek pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje in ga 27. 3. 2015 tudi pridobil. V treh letih smo implementirali 16 ukrepov. V postopku pridobitve polnega certifikata smo izbrali še 6 ukrepov, ki smo jih že  implementirali.

Za pridobitev in ohranitev certifikata smo se odločili z namenom lažjega usklajevanja družinskega in poklicnega življenja naših zaposlenih ter jim s tem omogočili varno, zdravo in stimulativno delovno okolje. Javni zavod se je zavezal, da bo z vpeljavo izbranih ukrepov izboljšal zadovoljstvo zaposlenih in s tem povečal produktivnost.

Ukrepi, ki smo jih izbrali v okviru pridobivanja polnega certifikata:

 • formiranje predstavništva zaposlenih z možnostjo konzultacij,
 • uvedba ‘tihe ure’ med delovnim časom,
 • korporativno prostovoljstvo,
 • priprava izhodnih kariernih načrtov za starejše pred upokojitvijo,
 • otroci v organizaciji,
 • hišni ljubljenčki v organizaciji.

Ukrepi, ki smo jih izbrali v okviru osnovnega certifikata:

 • komuniciranje z zaposlenimi,
 • komuniciranje z zunanjo javnostjo,
 • raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine,
 • izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine,
 • časovni konto,
 • delovni čas po življenjskih fazah,
 • otroški časovni bonus,
 • organizacija timskega dela,
 • občasno delo od doma,
 • druženje med zaposlenimi,
 • razvoj socialnih veščin za vodilne,
 • vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore,
 • ponovno vključevanje po daljši odsotnosti,
 • psihološko svetovanje in pomoč,
 • novoletno obdarovanje otrok,
 • prostor za sproščanje.

Kakovost na CMEPIUS-u

Na CMEPIUS-u imamo kakovost in odličnost zapisno že v vrednotah centra. Pri svojem delu težimo k odličnosti. Delo opravljamo tako, da smo nanj ponosni. Ustvarjamo okolje, kjer so dogovorjene naloge tudi izvedene in je kakovost opravljene storitve na prvem mestu. Delo želimo opraviti kakovostno, zato vanj vložimo veliko truda in sebe, saj hočemo biti najboljši v tem, kar delamo.

CMEPIUS se je v letu 2019 vključil v pobudo Ministrstva za javno upravo (MJU) za izvedbo samoocene kakovosti delovanja organizacije po modelu CAF (Common assessment Framework – Skupni ocenjevalni okvir).

Model CAF je bil razvit v javnem sektorju in za javni sektor, in sicer na podlagi modela poslovne odličnosti Evropskega sklada za upravljanje kakovosti EFQM. Je orodje, ki ga organizacije po vsej Evropi lahko enostavno uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti, za izboljšanje svojega delovanja. Zasnovan je na predpostavki, da se odlični rezultati delovanja organizacije, državljanov/odjemalcev, zaposlenih in družbe dosežejo s pomočjo strategije vodstva in z načrtovanjem, zaposlenimi, partnerstvi, viri in procesi. Organizacijo obravnava z različnih vidikov hkrati, kar predstavlja celovit pristop k analiziranju in usmerjanju delovanja organizacije. (Vir: Priročnik CAF; 2013)

Vodstvo Centra je imenovalo predstavnika vodstva za kakovost (PVK) in pripravil predlog ekipe – sodelavcev, ki so izvedli samooceno. V skupini CAF so bili zastopani vsi sektorji, zaposleni različno dolgih staležev, različnih delovnih mest in spola. Samooceno po modelu CAF smo opravili v aprilu, maju in juniju 2019.

Predlagani ukrepi bodo izvedeni do 31. 12. 2021:

 • pripravljeni popisi procedur za izvajanje  pobud EPALE, eTwinning, javna naročila, Konto – računovodstvo;
 • optimizacija hrambe dokumentacije: odpraviti hrambo tiskanih izvodov; prehod na elektronsko arhiviranje/shranjevanje v EPL in na mreži;
 • periodično (na 2 leti) preverjanje in prilagajanje poslanstva, vizije in vrednot;
 • zaposlenim je dana povratna informacija na predlog oz. inovacijo – opredelitev predloga z argumentacijo;
 • ambasadorji Erasmus+ za vsako področje izobraževanja;
 • okoljska merila vključena v javno naročanje na vseh področjih: pisarniški material, čistilni servis, promocijska darila);
 • enkrat letno podajo zaposleni skupno oceno z utemeljitvijo o neposredno nadrejenem;
 • določeni so skrbniki ključnih procesov Erasmus+;
 • slikovni opis delovanja centra;
 • brezplastično poslovanje;
 • predstavitve strateških dokumentov na širšem kolegiju;
 • elektronsko arhiviranje internih dokumentov;
 • video oglaševanje – video nagovor direktorice;
 • uporaba okolju prijaznejših transportnih sredstev, predvsem na krajše razdalje (vlak, avtobus, več oseb v enem avtu).

Center je januarja 2020 prejel certifikat CAF začetnik, za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.

Zaposlitve

V našo ekipo vabimo novega sodelavca* na prostem delovnem mestu

Višji svetovalec področja III.
– splošno šolsko izobraževanje

Zaposleni bo v času odsotnosti javne uslužbenke opravljal delo skrbnika za projekte na področju splošnega šolskega izobraževanja. Njegove primarne naloge bodo pregled končnih poročil projektov v programu Erasmus+, aktivna podpora pogodbenikom ter druge aktivnosti, povezane z razpisi. Sodeloval bo pri spremljanju projektov, postopku prijave projektov in promociji programa Erasmus+. Njegove naloge bodo zajemale kombinacijo rutinskih in administrativnih nalog ter vsebinskih nalog, vezanih na področje splošnega šolskega izobraževanja.

S kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas za čas nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke, predvidoma do novembra 2022, s 6 mesečnim poskusnim delom.

Zahtevana najnižja raven izobrazbe: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska st.) – raven SOK: 8

Trajanje zaposlitve: zaposlitev za določen čas za čas nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke predvidoma do novembra 2022.

Poskusno delo: 6 mesecev

Zahtevano znanje jezikov: višja raven (B2) znanja angleškega, nemškega ali francoskega jezika

Zahtevane delovne izkušnje: 4 leta

Rok za prijavo: 27. 9. 2021

Registrska številka prijave za Zavodu za zaposlovanje: OE47042

Preberite si celoten opis prostega delovnega mesta

Prijave z motivacijskim pismom, življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo po navadni pošti ali na elektronski naslov .

Višji svetovalec področja III.
– komuniciranje z javnostmi

Zaposleni bo opravljal delo na področju komuniciranja z javnostmi. V začetku novega sedemletnega programa Erasmus+ (2021 – 2027) želi javni zavod okrepiti zunanjo komunikacijo z vsemi zainteresiranimi javnostmi. Prva faza, vzpostavitev spletne strani, je v zaključevanju, nadalje želimo komunikacijske kanale nadgraditi in zagotoviti ažurnost informacij.

Naloge novega sodelavca bodo vzdrževanje spletne strani ter njeno ažurno spreminjanje, sodelovanje pri oblikovanju tiskanih in elektronskih gradiv, upravljanju družbenih omrežij ter pri organizaciji dogodkov. Od kandidata pričakujemo, da dobro obvlada programsko orodje WordPress in ima izkušnje z vzdrževanjem spletnih strani. Imeti mora tudi veselje do pisane besede ter nekaj kreativnosti. Prednost bodo imeli kandidati, ki poznajo osnovna grafična orodja za oblikovanje (npr. Canva).

S kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas do 30. 9. 2023 za čas vzpostavitve tehnične izboljšave delovnega procesa na področju komuniciranja z javnostmi (ažurno komuniciranje preko spletne strani in drugih komunikacijskih kanalov) s 6 mesečnim poskusnim delom.

Zahtevana najnižja raven izobrazbe: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska st.) – raven SOK: 8

Trajanje zaposlitve: zaposlitev za določen čas za čas vzpostavitve tehnične izboljšave delovnega procesa na področju komuniciranja z javnostmi, do 30. 9. 2023

Poskusno delo: 6 mesecev

Zahtevano znanje jezikov: višja raven (B2) znanja angleškega, nemškega ali francoskega jezika

Zahtevane delovne izkušnje: 4 leta

Rok za prijavo: 23. 9. 2021

Registrska številka prijave za Zavodu za zaposlovanje: OE86377

Preberite si celoten opis prostega delovnega mesta

Prijave z motivacijskim pismom, življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo po navadni pošti ali na elektronski naslov .

* V tem razpisu so uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Zadnja obvestila

CMEPIUS
Skip to content