Partnerstva za sodelovanje

Erasmus+ KA2

Sodelovanje med institucijami

Partnerstva za sodelovanje so ena izmed akcij ključnega ukrepa 2 – Sodelovanje med institucijami, ki se izvajajo decentralizirano (preko nacionalnih agencij). Na centralizirani ravni (preko Izvajalske agencije) je možna prijava tudi na druge akcije, kot so Partnerstva za doseganje odličnosti in Partnerstva za inovacije.

Kaj?

Akcija Partnerstva za sodelovanje, ponuja številne možnosti in priložnosti sodelovanja v projektih partnerstev, ki so si zelo različni po sestavi, obsegu, trajanju in vsebini naslovljenih izzivov, povezanih z izobraževanjem in usposabljanjem.

Kdo?

Vanje se lahko vključite različne institucije, organizacije, zavodi, podjetja, ki si želite sooblikovati kakovostnejši nacionalni in evropski izobraževalni prostor. Spodbujamo povezovanje institucij, ki običajno med seboj ne sodelujete pogosto.

Kako?

Projekti morajo temeljiti na konkretnih potrebah institucij oziroma nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja. Tovrstna partnerstva so praktično naravnana, v njih se išče rešitve za izboljšanje sistema izobraževanja in usposabljanja, da bo ta bolje odziven na hitro spreminjajoči se svet.

Evropska komisija vsako leto določi prioritete; splošne, ki so aktualne za vsa področja, ter takšne, ki so specifične za posamezno področje izobraževanja. Pri tem morajo sodelujoči, ne glede na tip, velikost, zahtevnost partnerstva, imeti v mislih podnebno in okoljsko trajnost, vključevanje in raznolikost.

Zakaj?

Glavni namen sodelovanja v tovrstnih projektih je iskanje, razvijanje in preizkušanje konkretnih rešitev in idej, ki odgovarjajo na aktualne težave v lokalnem, nacionalnem ali evropskem izobraževalnem prostoru. Pomembno je, da partnerji med seboj krepijo mednarodno mrežo, skrbijo za internacionalizacijo institucije in iščejo rešitve, ki pomagajo ciljni skupini, ki ji je projekt namenjen. Znotraj projekta lahko naslavljajo medsektorske ali sektorsko specifične cilje, ki so povezani s kakovostjo v izobraževanju, inkluzijo, profesionalnim razvojem, razvojem odličnosti in inovativnosti idr.

Tipi projektov

Akcija Partnerstva za sodelovanje se loči na dva podtipa, in sicer na sodelovalna partnerstva in manjša partnerstva, za spodbujanje širšega in bolj vključujočega dostopa do programa.

Lump sum financiranje projektov

Več informacij o akciji lahko pridobite v
Vodniku za prijavitelje (ANG)

Niste prepričani? Vrnite se na možnosti sodelovanja.

CMEPIUS
Skip to content