Nas že poznate?

Na Centru nudimo različne možnosti mednarodnega sodelovanja, ki se razlikujejo med posameznimi področji izobraževanja in po zahtevnosti.

Preko izobraževanj in usposabljanj pedagoškega/andragoškega osebja in učečih se lahko z malimi koraki gradite učečo se skupnost, ki je predpogoj za uvajanje novosti in spreminjanje dela na instituciji. Lahko pa se povežete s sorodnimi izobraževalnimi ali drugimi institucijami, ki vsebinsko doprinašajo temi projekta, in razvijate nove možnosti/priložnosti/rezultate preko partnerstev za sodelovanje.

Vabimo vas, da se najprej umestite v področje izobraževanja, si ogledate možnosti in nato izberete.

Center omogoča mednarodno sodelovanje na štirih področjih izobraževanja in področju športa.

Šport

V okviru področja športa se program osredotoča predvsem na množični šport, saj je pomemben pri spodbujanju telesne dejavnosti, zdravega načina življenja, medosebnih odnosov, socialnega vključevanja in enakosti. Aktivnosti v okviru tega področja so sicer centralizirane (kar pomeni, da se prijavljate na Izvajalski agenciji), ponuja pa naslednje možnosti:

  • Učno mobilnost športnega osebja (KA1)

  • Partnerstva za sodelovanje in izmenjavo praks na področju športa (KA2)

  • Nepridobitne športne prireditve (KA2)

  • Podpora razvoju politik in sodelovanju na področju športa (KA3)

Center omogoča mednarodno sodelovanje v okviru sledečih programov in pobud:

Erasmus+
program sofinanciranja mednarodnih aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja in športa

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še zlasti tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus) in prehoda na digitalno družbo.  
Program omogoča sodelovanje med institucijami, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje, vse od vrtcev do univerz ter izobraževalcev odraslih. V projektih lahko sodelujejo tudi druge institucije (podjetja, združenja, društva ipd.), ki se kakor koli navezujejo na aktivnosti področja. Preko aktivnosti posamezniki pridobijo različne osebne in strokovne spretnosti in kompetence, v tujini opravijo študijske obveznosti ali praktično usposabljanje, razširijo mrežo poznanstev in poznavanje sistemov izobraževanja po različnih državah. Institucije prav tako pridobijo nova znanja, različne metode dela, ki dvignejo kakovost njihovega delovanja in sposobnost za mednarodno sodelovanje.

Program Erasmus+ podpira tri ključne ukrepe in aktivnosti Jean Monnet:
–          v okviru ključnega ukrepa 1 (KA1) lahko institucije pridobijo sredstva za mobilnost posameznikov (učeči se in osebje lahko odidejo na usposabljanje, prakso, sledenje na delovnem mestu, izmenjavo na partnersko institucijo v drugo državo);
–          v okviru ključnega ukrepa 2 (KA2) lahko institucije pridobijo sredstva za izvedbo mednarodnih projektov različnega obsega;
–          v okviru ključnega ukrepa 3 (KA3) Evropska komisija omogoča podporo različnim sistemsko orientiranim projektom;
–          Jean Monnet aktivnosti prispevajo k razmisleku o evropskem povezovanju s krepitvijo znanja in ozaveščenosti o Evropski uniji.

Organizacijsko za izvajanje programa Erasmus+ krovno skrbi Evropska komisija v sodelovanju z mrežo nacionalnih agencij v vseh sodelujočih državah. Večino aktivnosti v okviru ključnih ukrepov 1 in 2 izvajajo nacionalne agencije v posamezni sodelujoči državi, nekatere aktivnosti KA1 in KA2 ter KA3 v celoti za področje izobraževanja in usposabljanja pa vodi Evropska komisija sama preko Izvajalske agencije.

eTwinning
portal za mednarodno spletno sodelovalno delo šol in vrtcev

Portal eTwinning je virtualna, večjezična skupnost šol in vrtcev, ki omogoča hitro in varno vzpostavitev mednarodnih, virtualnih stikov z Evropo. Zasnovan je kot:
–          odskočna deska za vzpostavitev prvih korakov v neformalnem projektnem sodelovalnem delu na daljavo za vas in vaše učence/predšolske otroke,
–          relevanten vir vašega strokovnega razvoja doma in v tujini,
–          vaša začetna točka za izmenjavo idej, gradiv in interakcijo s kolegi iz tujine.

Portal vam nudi podporo pri uvajanju sodobnih, inovativnih metod poučevanja in učenja v vaš razred in igralnico, podprtih z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT).  Kot tak predstavlja pomembno obogatitev za vašo učilnico in za že utečeno metodo poučevanja.

EPALE
ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi

EPALE je osrednja spletna platforma za področje izobraževanja odraslih v Evropi.

Na platformi lahko:
–          predstavite svoje delo: platforma je odličen promocijski kanal, kjer lahko v obliki spletnega dnevnika predstavite svoj projekt, dobro prakso, ki jo izvajate ali svoj pogled na določeno tematiko;
–          poiščete novice o aktualnih vsebinah v izobraževanju odraslih v Sloveniji in Evropi;
–          najdete navdih in ideje za nadaljnje delo;
–          preko iskalnika partnerjev poiščete partnerje za projektno sodelovanje in predstavite svojo organizacijo;
–          v koledarju dogodkov poiščete seminar, konferenco ali drugo izobraževanje, ki vas zanima.

EPALE nudi različne možnosti tako za vaš profesionalni razvoj, kot tudi za razvoj in internacionalizacijo vaše institucije. Ponuja celosten vpogled na aktualno dogajanje na področju v Evropi, hkrati pa na platformi najdete tudi vso podlago za razvoj politik, tako na ravni EU, kot na nacionalnih ravneh. 

Spletna platforma za izobraževanje odraslih v Evropi je spletno mesto, namenjeno izobraževalcem odraslih. Na njej izobraževalci, raziskovalci, akademiki, mentorji, odločevalci, prostovoljci ter vsi tisti, ki imate aktivno vlogo v izobraževanju odraslih v Evropi, najdete aktualne informacije s področja in vsebine, ki lahko obogatijo vaše delo.

EPALE je evropska večjezična skupnost z odprtim članstvom, ki združuje strokovnjake za izobraževanje odraslih, vključno z učitelji, vaditelji, osebjem, ki nudi svetovanje in podporo, raziskovalci in akademiki ter oblikovalci politik.
Vsebine so razvrščene v pet tematskih sklopov – podpora izobraževalcem, učna okolja, kompetence, politike, kakovost – kar vam omogoča strukturirano iskanje informacij.
Platforma je dostopna v 32 jezikih.
 
Projekt izvajamo v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije.

CEEPUS in BILATERALNE ŠTIPENDIJE
dodatne možnosti mednarodnih izmenjav
CEEPUS-LOGO
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Poleg programa Erasmus+ obstajajo še dodatne možnosti za mednarodno izkušnjo, tako za študente, kot za akademsko osebje. Program CEEPUS združuje univerze srednje in vzhodne Evrope in omogoča izmenjave v izbrane države, ki v njem sodelujejo.

Poleg omenjenega programa ima Slovenija z izbranimi državami sveta sklenjene bilateralne sporazume, preko katerih lahko študenti odidejo v določene države na izmenjavo za namen študija ali prakse. To so t. i. bilateralne štipendije, ki zainteresiranim kandidatom nudijo izkušnjo mobilnosti v drugi državi in kulturi.

EURAXESS
iniciativa, ki podpira mednarodno mobilnost raziskovalcev in njihov razvoj
EURAXESS logotip

Euraxess je evropska iniciativa, namenjena raziskovalcem in visokošolskim institucijam, za spodbujanje in olajšanje mobilnosti raziskovalcev in posledično njihovega kariernega razvoja.

Ključno orodje predstavlja portal, preko katerega slovenske visokošolske institucije objavljajo prosta delovna mesta in s pomočjo orodij, ki so na portalu, izboljšujejo svoje storitve za raziskovalce. 

Obenem portal omogoča, da raziskovalci iščejo delovna mesta, partnerje za sodelovanje ter najdejo vse potrebne praktične informacije za mobilnosti v drugo državo na enem mestu. Vsaka država ima svoj portal, obstaja pa tudi glavni evropski portal.

Study in Slovenia
iniciativa, ki našo državo postavlja na zemljevid študijskih destinacij
Study in Slovenia logotip

Study in Slovenia je pobuda, v kateri sodelujemo skupaj z univerzami in visokošolskimi institucijami z namenom promocije slovenskega terciarnega izobraževanja in na splošno Slovenije kot študijske destinacije, pa naj si bo prek izmenjave (Erasmus+, CEEPUS, bilaterale) ali pa prek rednega celostnega študija. Pobuda podpira nacionalno strategijo internacionalizacije visokega šolstva in s svojimi aktivnostmi doprinaša k doseganju njenih ciljev.

Skupaj z našimi institucijami nastopamo pod skupno podobo in s skupnimi sporočili na sejmih visokega šolstva v tujini in na spletnih dogodkih, namenjenih tujim študentskim kandidatom. Glavno orodje za informiranje je spletna stran, ki pa jo dopolnjujejo Facebook, Instagram in YouTube.

Slovenski študenti po drugi strani lahko na spletni strani pobude Study in Europe, s katero tesno sodelujemo, najdete informacije o možnostih študija in življenja v drugi izbrani državi, saj ima vsaka evropska država svojo spletno stran, ki kandidatom nudi vse potrebne informacije.

CMEPIUS
Skip to content