Priznanja kakovosti

Jabolka kakovosti, zlati kabel in EITA 2023

Predstavljamo prejemnike priznanj kakovosti jabolka kakovosti, zlati kabel in evropske nagrade za inovativno poučevanje za leto 2023.

pdf download icon

Jabolko kakovosti

Zgodbe o uspehu v mednarodnih projektih

Jabolko je eden najmočnejših simbolov zdravja in zdravega življenja. Kot prepovedani sadež v rajskem vrtu v sebi skriva moč spoznanja in je zato vabljiv. Simbolizira elementarni objekt poželenja, predvsem v smislu odkrivanja novega sveta in védenja. Nekoč je bilo odkrivanje znanja o vsem brezpogojni greh. Danes nam jabolko služi kot simbol napredka, svobodne volje, ki nas žene v odkrivanje neznanega.

Vsaka mobilnost in sodelovanje v mednarodnem okolju pomenita odkrivanje novih znanj, kulture, jezika in novega sveta. V tem smislu je jabolko pravi simbol mednarodne mobilnosti in projektov, zato na CMEPIUS-u najboljšim podeljujemo jabolka kakovosti.

Slika priznanj za jabolka kakovosti

KRITERIJ IZBORA

CMEPIUS iz leta v leto dobiva konkretne dokaze in potrditve, da mednarodno sodelovanje v izobraževanju prinaša pomembne spremembe tako na ravni posameznika kot institucije. Priznanje jabolko kakovosti v tem oziru prinaša le še tisto piko na i trudu in prizadevanju posameznikov in izobraževalnih institucij, ki verjamejo v povezovanje prek meja.

CMEPIUS podeljuje jabolka kakovosti najbolj izstopajočim zgodbam mednarodnega sodelovanja. Kakovost projektov in primerov dobre prakse seveda ostajata podlaga za pridobitev priznanja, vendar bomo pri izboru pozorni predvsem na učinke, ki jih mednarodni projekti prinašajo na strokovni razvoj izobraževalcev, njihovo povezovanje in oblikovanje timov ter na razvoj samih institucij, ki v projektih sodelujejo. Poleg teh učinkov bomo iskali tudi potencialne vplive, ki jih imajo projekti na sam izobraževalni sistem v Sloveniji. In nenazadnje, izpostaviti želimo tudi posebne dosežke posameznikov, ki ustvarjajo mednarodne projekte in z njimi dosežejo izjemne zgodbe o uspehu in spremembah.

Jabolka kakovosti, ki so v Sloveniji že dobro sprejeta in cenjena priznanja, pomenijo tako čast kot odgovornost; odgovornost, da s svojo lastno zgodbo o uspehu nagrajenci sooblikujejo prihodnost in predstavljajo veliko motivacijo vsem, ki se na pot mednarodnega sodelovanja šele podajajo.

Kriteriji merjenja kakovosti za nagrado jabolka kakovosti so:
• ocena končnega poročila projekta najmanj 85 % točk;
• učinek na strokovni razvoj izobraževalcev in/ali na razvoj institucije;
• oblikovanje tima na instituciji;
• prenos rezultatov v širše okolje;
• potencialni vpliv na sistem.

Nacionalna nagrada zlati kabel (eTwinning)

Nacionalna podporna organizacija eTwinning podeljuje nacionalno nagrado zlati kabel slovenskim šolam že vse od leta 2006. Nagrada je priznanje slovenskim šolam in učiteljem za kakovostno opravljeno delo na področju mednarodnih sodelovalnih projektov na daljavo, ki se izvajajo v okviru akcije eTwinning. Nagrada se podeljuje v štirih starostnih kategorijah (do 6 let, 7–11 let, 12–15 let in 16–19 let), predpogoj je pridobljen znak kakovosti.

Zlati kabel se podeljuje letno zaključenim projektom oz. projektom v zaključni fazi, ki dosegajo pomembne rezultate na področju pedagoških inovacij, sodelovanja med šolami, ki so vpletene v projekt, ter kreativne rabe IKT orodij. Šole ob tem nikakor ne smejo spregledati tudi pomembnosti vpliva, ki ga ima projekt na šolo kot celoto.

Fotografija nagrad zlati kabel

KRITERIJ IZBORA

• pedagoške inovacije in kreativnost,
• vključenost v kurikul,
• komunikacija in izmenjava med partnerskimi šolami,
• sodelovanje med partnerskimi šolami,
• kreativna raba IKT,
• rezultati, učinek projekta na šolo, učitelje, učence ter projektna dokumentacija.

Evropsko jezikovno priznanje

Evropsko jezikovno priznanje (ELL – European Language Label) je priznanje aktivnostim, ki spodbujajo večjezičnost in krepijo zavedanje o pomenu znanja tujih jezikov. Večjezičnost je ena od temeljnih evropskih vrednot in močan simbol prizadevanja Evropske unije (EU) za združenost v raznolikosti. Znanje tujih jezikov je ena od pomembnih spretnosti, ki bodo pripomogle k temu, da bodo ljudje bolje pripravljeni za vstop na trg dela in bodo tako lahko čim bolj izkoristili razpoložljive priložnosti.
EU je določila cilj, da bi moral imeti vsak državljan EU priložnost usvojiti vsaj dva tuja jezika že v mladih letih. Spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti je eden od posebnih ciljev programa Erasmus+, glavnega programa na področju izobraževanja in usposabljanja.

Vabljeni k ogledu videa Evropske komisije o evropskem jezikovnem priznanju in publikacije 7 let evropskih jezikovnih priznanj.

Za obdobje 2023–2024 je Evropska komisija sprejela štiri prednostne naloge za evropsko jezikovno priznanje:
a) podpora novo prispelim migrantom ter razseljenim otrokom in mladim pri njihovih potrebah po učenju jezikov;
b) strokovni razvoj učiteljev in učiteljic za obravnavanje vključevanja in medkulturnega dialoga, zlasti glede večje jezikovne raznolikosti v razredu;
c) podpora projektom, ki obravnavajo manjšine in regionalne jezike ter spodbujajo enakost, socialno kohezijo in aktivno državljanstvo;
d) učenje jezikov, ki podpira osebno rast učečih se odraslih.

Evropsko jezikovno priznanje lahko prejmejo projekti, ki naslavljajo vsaj eno izmed navedenih prednostnih nalog in ustrezajo kriterijem, ki jih določi Evropska komisija.

CMEPIUS evropsko jezikovno priznanje podeljuje vsaki dve leti, naslednja podelitev bo leta 2024.

Evropska nagrada za inovativno poučevanje

Glavni namen podeljevanja nagrade EITA je predstavitev dosežkov učiteljev in šol ter omogočanje večje prepoznavnosti njihovega dela, prepoznavanje in spodbujanje izjemnih praks učenja in poučevanja, spodbujanje medsebojnega učenja in izmenjava dobrih praks ter prepoznavanje doprinosa, ki ga ima sodelovanje v programu Erasmus+ za učitelje. Od drugih podobnih nacionalnih in mednarodnih nagrad za poučevanje se razlikuje predvsem s poudarjanjem doprinosa evropskega sodelovanja na področju izobraževanja in vzpostavitvi evropskega izobraževalnega prostora.
Nagrada se podeljuje letno, vsako leto je izbrana posebna tematika, katere naslavljanje iščemo pri izboru nagrajencev.

Tema za leto 2024 je »Well-being at school«, ki jo prevajamo kot »Dobrobit v šolskem okolju« in raziskuje sistematični, celostni pristop k dobrobiti in mentalnemu zdravju v šolskem okolju.

Na podlagi vnaprej opredeljenih meril upravičenosti in upoštevajoč merila za izbor, določena s strani Evropske komisije, bo nacionalna komisija opravila pregled ocen končnih poročil projektov in razglasila dobitnike nagrade. Nagrada je simbolične vrednosti (priznanje) in ne prinaša dodatnih sredstev.

Merila upravičenosti:

1. Erasmus+ KA1 ali KA2 projekt, ki se je začel med leti 2019 in 2023 ter zaključil najkasneje 31. 12. 2023 (za zaključen projekt šteje tisti, za katerega je bilo oddano zaključno poročilo, projekt je bil ocenjen in zaključen tudi v administrativnem smislu). 

2. Končno poročilo projekta ocenjeno z najmanj 85 točkami.

MERILA ZA DODELITEV

Prioritetna tema

Glavna tema Evropske nagrade za inovativno poučevanje za leto 2024 je »Dobrobit v šolskem okolju«.

KAZALNIKI INOVATIVNOSTI

Metodologija

Na kakšen način so pristopi učenja in poučevanja, ki so bili uporabljeni v projektu, inovativni?

• Multidisciplinarni pristop,
• razvoj ključnih kompetenc (znanje, veščine, mnenje),
• povezovanje formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja,
• vključenost, udeležba, sodelovanje,
• uporaba inovativnih in digitalnih orodij (še posebej eTwinning),
• aktivna vloga učencev/dijakov v učnem procesu.

Inovativno učno okolje

Na kakšen način uporabljena učna okolja podpirajo inovativne prakse poučevanja?

• Šole, ki omogočajo inovacije,
• ustvarjalna raba učnih prostorov,
• trajnostna uporaba razpoložljivih virov,
• celostni pristop,
• medsektorsko sodelovanje.

Učitelji

Na kakšen način učitelji/vzgojitelji, vključeni v projekt, vplivajo na inovativne procese učenja in poučevanja?

• Učitelji kot inovatorji,
• kompetence učiteljev,
• sodelovanje učiteljev in medsebojno učenje.

Učinek

Kakšen je učinek inovativnega načina poučevanja, ki so ga izvajali pri projektu?

• Neposreden vpliv na ciljne skupine,
• vključevanje udeležencev z manj priložnostmi,
• učinek prelivanja (na druge študente, učitelje, šole, lokalne skupnosti).

NAGRAJENCI 2023

Tematika v letu 2023 je bila Izobraževanje in inovativnost v povezavi z evropskim letom spretnosti

Nagrajena projekta:

· Osnovna šola Radlje ob Dravi, prejemnica nagrade v kategoriji osnovnošolsko izobraževanje za projekt »proSTEMgirls«,

· Šolski center Ptuj, prejemnik nagrade v kategoriji splošno srednješolsko izobraževanje za projekt »Go-Car-Go Plus«,

Video predstavitev nagrajencev EITA 2023

NAGRAJENCI 2022

Tematika v letu 2022 je bila “Skupno učenje, spodbujanje ustvarjalnosti in trajnosti”

Nagrajeni projekti:

· Vrtec Antona Medveda Kamnik v kategoriji predšolska vzgoja in izobraževanje za projekt »With Open Arms«,

· Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka, prejemnica nagrade v kategoriji osnovnošolsko izobraževanje za projekt »Individuals with Disabilities Education Aim: Together we can!«,

· Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, prejemnik nagrade v kategoriji splošno srednješolsko izobraževanje za projekt »OPEN IT (Open your technological skills)«,

· Biotehniški center Naklo, prejemnik nagrade v kategoriji poklicno in strokovno izobraževanje za projekt »Farming as an employment opportunity for people with Mild Intelectual Disability«.

Video predstavitev nagrajencev EITA 2022

NAGRAJENCI 2021

Tematika v letu 2021 je bila “učenje na daljavo in kombinirano učenje“.

Nagrajeni projekti:

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica
Prejemnica nagrade v kategoriji predšolska vzgoja in izobraževanje za projekt Razvijanje socialnih kompetenc otrok z zgodnjim učenjem tujega jezika


–   Osnovna šola Bistrica ob Sotli
Prejemnica nagrade v kategoriji osnovnošolsko izobraževanje za projekt ‘Ukrotimo kompetence 21. stoletja’


Gimnazija Celje – Center
Prejemnica nagrade v kategoriji splošno srednješolsko izobraževanje za projekt ‘Uvajanje inovativnih učnih okolij’


Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Prejemnica nagrade v kategoriji poklicno srednješolsko izobraževanje za projekt ‘Profesionalni in osebni razvoj skozi mobilnost dijakov in osebja’


Video predstavitev nagrajencev EITA 2021

Znak odličnosti

Med priznanji kakovosti je noviteta “Znak odličnosti- Certificate of excellence”, ki smo ga prvič podelili v letu 2021.

Priznanje dobijo imetniki listine kakovosti za mobilnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki se v tekočem letu uspešno prijavijo na razpis ter pri oceni zadnjih dveh zaključnih poročil za projekte Erasmus+, izvedene v okviru listine, dosežejo povprečno najmanj 85 točk.

NAGRAJENCI 2022

Prejemniki Znaka odličnosti v letu 2022:
Srednja frizerska šola Ljubljana

NAGRAJENCI 2021

Prejemniki Znaka odličnosti v letu 2021:
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
BIC Ljubljana
ZGNL Ljubljana
BC Naklo

Prejemniki priznanja imajo visoko ocenjene zaključene projekte in so močni v implementaciji znanja na nivoju organizacije in širše. Podeljeni znaki odličnosti so veljavni tri leta.

Pogoji za podelitev znaka odličnosti novo akreditiranim organizacijam na vseh treh področjih bodo opredeljeni v letnih razpisih za zbiranje predlogov, ki jih objavlja Evropska komisija.

Oglejte si tudi video vsebine o učinkih mednarodnega sodelovanja v programih Erasmus+ in eTwinning skozi oči nagrajencev.

Jabolka kakovosti, zlati kabel in EITA 2022

Najdite navdih v predstavitvah projektov in učinkov prejemnikov priznanja kakovosti jabolka kakovosti, zlati kabel in evropske nagrade za inovativno poučevanje za leto 2022.

pdf download icon

CMEPIUS
Skip to content