Priznanja kakovosti

Jabolka kakovosti – zgodbe o uspehu v mednarodnih projektih

Jabolko je eden najmočnejših simbolov zdravja in zdravega življenja. Kot prepovedani sadež v rajskem vrtu v sebi skriva moč spoznanja in je zato vabljiv. Simbolizira elementarni objekt poželenja, predvsem v smislu odkrivanja novega sveta in védenja. Nekoč je bilo odkrivanje znanja o vsem brezpogojni greh. Danes nam jabolko služi kot simbol napredka, svobodne volje, ki nas žene v odkrivanje neznanega.

Jabolka kakovosti in zlati kabel 2020

Najdite navdih v predstavitvah projektov in učinkov prejemnikov priznanja kakovosti jabolka kakovosti in zlati kabel za leto 2020.

pdf download icon

Oglejte si tudi video vsebine o učinkih mednarodnega sodelovanja v programih Erasmus+ in eTwinning skozi oči nagrajencev 2020.

Vsaka mobilnost in sodelovanje v mednarodnem okolju pomenita odkrivanje novih znanj, kulture, jezika in novega sveta. V tem smislu je jabolko pravi simbol mednarodne mobilnosti in projektov, zato na CMEPIUS-u najboljšim podeljujemo jabolka kakovosti.

Kriteriji izbora

CMEPIUS iz leta v leto dobiva konkretne dokaze in potrditve, da mednarodno sodelovanje v izobraževanju prinaša pomembne spremembe tako na ravni posameznika kot institucije. Priznanje jabolko kakovosti v tem oziru prinaša le še tisto piko na i trudu in prizadevanju posameznikov in izobraževalnih institucij, ki verjamejo v povezovanje prek meja.

CMEPIUS podeljuje jabolka kakovosti najbolj izstopajočim zgodbam mednarodnega sodelovanja. Kakovost projektov in primerov dobre prakse seveda ostajata podlaga za pridobitev priznanja, vendar bomo pri izboru pozorni predvsem na učinke, ki jih mednarodni projekti prinašajo na strokovni razvoj izobraževalcev, njihovo povezovanje in oblikovanje timov ter na razvoj samih institucij, ki v projektih sodelujejo. Poleg teh učinkov bomo iskali tudi potencialne vplive, ki jih imajo projekti na sam izobraževalni sistem v Sloveniji. In nenazadnje, izpostaviti želimo tudi posebne dosežke posameznikov, ki ustvarjajo mednarodne projekte in z njimi dosežejo izjemne zgodbe o uspehu in spremembah.

Jabolka kakovosti, ki so v Sloveniji že dobro sprejeta in cenjena priznanja, pomenijo tako čast kot odgovornost; odgovornost, da s svojo lastno zgodbo o uspehu nagrajenci sooblikujejo prihodnost in predstavljajo veliko motivacijo vsem, ki se na pot mednarodnega sodelovanja šele podajajo.ž

Kriteriji merjenja kakovosti za nagrado jabolka kakovosti so:

• ocena končnega poročila projekta najmanj 85 % točk;

• učinek na strokovni razvoj izobraževalcev in/ali na razvoj institucije;

• oblikovanje tima na instituciji;

• prenos rezultatov v širše okolje;

• potencialni vpliv na sistem.

Nacionalna nagrada zlati kabel (eTwinning)

Nacionalna svetovalna služba (NSS) eTwinning podeljuje nacionalno nagrado zlati kabel slovenskim šolam že vse od leta 2006. Nagrada je priznanje slovenskim šolam in učiteljem za kakovostno opravljeno delo na področju mednarodnih sodelovalnih projektov na daljavo, ki se izvajajo v okviru akcije eTwinning. Nagrada se podeljuje v štirih starostnih kategorijah (do 6 let, 7–11 let, 12–15 let in 16–19 let), predpogoj je pridobljen znak kakovosti.

Zlati kabel se podeljuje letno zaključenim projektom oz. projektom v zaključni fazi, ki dosegajo pomembne rezultate na področju pedagoških inovacij, sodelovanja med šolami, ki so vpletene v projekt, ter kreativne rabe IKT-orodij. Šole ob tem nikakor ne smejo spregledati tudi pomembnosti vpliva, ki ga ima projekt na šolo kot celoto.

Kriteriji izbora

• pedagoške inovacije in kreativnost,
• vključenost v kurikul,
• komunikacija in izmenjava med partnerskimi šolami,
• sodelovanje med partnerskimi šolami,
• kreativna raba IKT,
• rezultati, učinek projekta na šolo, učitelje, učence ter projektna dokumentacija.

Jabolka kakovosti in zlati kabel 2020

Najdite navdih v predstavitvah projektov in učinkov prejemnikov priznanja kakovosti jabolka kakovosti in zlati kabel za leto 2020.

pdf download icon

Evropsko jezikovno priznanje

Evropsko jezikovno priznanje je priznanje aktivnostim, ki spodbujajo večjezičnost in krepijo zavedanje o pomenu znanja tujih jezikov. Večjezičnost je ena od temeljnih evropskih vrednot in močan simbol prizadevanja Evropske unije (EU) za združenost v raznolikosti. Znanje tujih jezikov je ena od pomembnih spretnosti, ki bodo pripomogle k temu, da bodo ljudje bolje pripravljeni za vstop na trg dela in bodo tako lahko čim bolj izkoristili razpoložljive priložnosti. EU je določila cilj, da bi moral imeti vsak državljan EU priložnost usvojiti vsaj dva tuja jezika že v mladih letih. Spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti je eden od posebnih ciljev programa Erasmus+, glavnega programa na področju izobraževanja in usposabljanja.

Vabljeni tudi k ogledu videa Evropske komisije o evropskem jezikovnem priznanju in publikacije 7 let evropskih jezikovnih priznanj.

Za obdobje 2021–2022 je Evropska komisija sprejela tri prednostne naloge za evropsko jezikovno priznanje:

a) Izboljšanje učenja jezikov s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter digitalnih medijev;

b) Učenje jezikov in spodbujanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva;

c) Strokovni razvoj učiteljev jezikov.

Priznanje se podeli prek poziva k sodelovanju. Razpis oz. poziv je objavljen na povezavi, podelitev priznanj načrtujemo jeseni 2022.

Jabolka kakovosti in zlati kabel 2019

Najdite navdih v predstavitvah projektov in učinkov prejemnikov priznanja kakovosti jabolka kakovosti, zlati kabel in evropsko jezikovno priznanje za leto 2019.

pdf download icon

Evropska nagrada za inovativno poučevanje

Z novim programom Erasmus+ prihaja tudi Evropska nagrada za inovativno poučevanje.

Glavni namen podeljevanja nagrade je predstavitev dosežkov učiteljev in šol ter omogočanje večje prepoznavnosti njihovega dela, prepoznavanje in spodbujanje izjemnih praks učenja in poučevanja, spodbujanje medsebojnega učenja in izmenjava dobrih praks ter prepoznavanje doprinosa, ki ga ima sodelovanje v programu Erasmus+ za učitelje. Od drugih podobnih nacionalnih in mednarodnih nagrad za poučevanje se razlikuje predvsem s poudarjanjem doprinosa evropskega sodelovanja na področju izobraževanja in vzpostavitvi evropskega izobraževalnega prostora.

Nagrada se bo podeljevala letno, vsako leto pa bo izbrana posebna tematika, katere naslavljanje bomo iskali pri izboru nagrajencev. Za leto 2021 je to učenje na daljavo in kombinirano učenje v najširšem možnem pomenu (npr. uporaba digitalnih orodij, povezovanje med formalnim in neformalnim izobraževanjem, medpredmetno povezovanje, sodelovanje z lokalnim okoljem, uporaba različnih didaktičnih pristopov, povezovanje različnih ravni izobraževanja, učenje izven učilnice ipd.).

Evropska nagrada za inovativno poučevanje se bo podeljevala v štirih kategorijah:

  • predšolska vzgoja in izobraževanje,
  • osnovnošolsko izobraževanje,
  • splošno srednješolsko izobraževanje,
  • poklicno srednješolsko izobraževanje.

Na podlagi vnaprej opredeljenih meril upravičenosti in upoštevajoč merila za izbor določena s strani Evropske komisije, bo nacionalna komisija opravila pregled ocen končnih poročil projektov in razglasila dobitnika nagrade za vsako od naštetih kategorij. Nagrada je simbolične vrednosti (priznanje) in ne prinaša dodatnih sredstev.

Merila upravičenosti:

  • Erasmus+ KA1 ali KA2 projekt, ki ga je koordinirala slovenska šola ali vrtec in ki se je zaključil najkasneje 31. 12. 2020.
  • Končno poročilo projekta ocenjeno z najmanj 85 točkami.
merila za dodelitev

Prioritetna tema

Glavna tema Evropske nagrade za inovativno poučevanje za leto 2021 je učenje na daljavo in kombinirano učenje. S tem želimo prikazati kako izvajanje učenja in poučevanja na daljavo ter uporaba digitalnih orodij in drugih oblik kombiniranega učenja prispeva k učinkovitemu in vključujočemu izobraževanju. Ta tematika je še posebej pomembna tudi v kontekstu povezave s pandemijo virusa Covid-19 in z uresničevanjem akcijskega načrta za digitalno izobraževanje.

Kazalniki inovativnosti

Metodologija

Na kakšen način so pristopi učenja in poučevanja, ki so bili uporabljeni v projektu, inovativni?

• Multidisciplinarni pristop,
• razvoj ključnih kompetenc (znanje, veščine, mnenje),
• povezovanje formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja,
• vključenost, udeležba, sodelovanje,
• uporaba inovativnih orodij,
• aktivna vloga učencev/dijakov v učnem procesu.

Učno okolje

Na kakšen način uporabljena učna okolja podpirajo inovativne pristope učenja in poučevanja?

• Celostni pristop,
• medsektorsko sodelovanje,
• digitalno/kombinirano učenje,
• šola kot prostor za inovacije.

Učitelji

Na kakšen način učitelji/vzgojitelji, vključeni v projekt, vplivajo na inovativne procese učenja in poučevanja?

• Učitelji kot inovatorji,
• kompetence učiteljev,
• sodelovanje učiteljev in medsebojno učenje.

Učinek

Kakšen je učinek inovativnih pristopov učenja in poučevanja, osnovanih in uporabljenih v projektu?

• Kakovost inovativnih pristopov,
• učinek prelivanja (na druge študente, učitelje, šole, lokalne skupnosti).

NAGRAJENCI 2021

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica
Prejemnica nagrade v kategoriji predšolska vzgoja in izobraževanje za projekt Razvijanje socialnih kompetenc otrok z zgodnjim učenjem tujega jezika


–   Osnovna šola Bistrica ob Sotli
Prejemnica nagrade v kategoriji osnovnošolsko izobraževanje za projekt ‘Ukrotimo kompetence 21. stoletja’


Gimnazija Celje – Center
Prejemnica nagrade v kategoriji splošno srednješolsko izobraževanje za projekt ‘Uvajanje inovativnih učnih okolij’


Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Prejemnica nagrade v kategoriji poklicno srednješolsko izobraževanje za projekt ‘Profesionalni in osebni razvoj skozi mobilnost dijakov in osebja’


https://www.youtube.com/watch?v=FyOT3uSkBrw

CMEPIUS
Skip to content