Pojasnilo pojmov

Akcija – tip sodelovanja v programu Erasmus+ znotraj ključnih ukrepov programa, glede na področje izobraževanja – npr. KA121-VET – Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem in strokovnem izobraževanju za akreditirane institucije.

Internacionalizacija – proces integracije mednarodne, medkulturne in globalne razsežnosti v cilje in delovanje izobraževalnih institucij.

Izobraževanje odraslih – v programu Erasmus+ naslavlja vse oblike splošnega nepoklicnega izobraževanja odraslih, tj. formalnega, neformalnega ali priložnostnega.

Ključni ukrep (ključna aktivnost) – del strukture programa Erasmus+ (na primer Ključni ukrep 1 so projekti mobilnosti posameznikov, Ključni ukrep 2 so partnerstva za sodelovanje).

Koda OID (Organisation ID) – identifikacijska številka, ki jo morajo pridobiti vse organizacije, ki nameravajo zaprositi za akreditacijo ali za nepovratna sredstva za akcije Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote, in se mora uporabljati pri vseh prijavah na javne razpise in na obrazcih Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote.

Mednarodno sodelovanje – v okviru programa Erasmus+ je pojem povezan s katero koli aktivnostjo, v katero sta vključeni vsaj ena država programa (članice EU in Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Srbija, Severna Makedonija) in vsaj ena partnerska država (tiste, ki niso v celoti vključene v program Erasmus+, temveč lahko sodelujejo).

Mobilnost – fizičen odhod v državo, ki ni država stalnega prebivališča, zaradi študija, usposabljanja ali neformalnega oziroma priložnostnega učenja.

Novinec – institucija, ki še ni sodelovala v programu EU.

Dohodna mobilnost – mobilnost v Slovenijo.

Odhodna mobilnost – mobilnost iz Slovenije.

Pogodbenik oz. upravičenec – če je projekt izbran, postane prijavitelj upravičenec do nepovratnih sredstev programa Erasmus+. Upravičenec podpiše sporazum o nepovratnih sredstvih z nacionalno agencijo, ki je izbrala projekt.

Poklicno in strokovno izobraževanje – naslavlja področje nižjega, srednjega in nadaljnjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja.

Prijavitelj – institucija, ki odda vlogo na razpis za nepovratna sredstva.

Prioritete ali prednostna področja so smernice oz. vsebinski poudarki v programu Erasmus+, ki jih morate naslavljati s prijavo mednarodnih projektov.
Poznamo horizontalne oz. prečne prioritete, ki naslavljajo vsa izobraževalna področja in pa sektorsko specifične, ki so namenjene le določenem področju (npr. splošno šolsko področje). Najdete jih v Vodniku za prijavitelje.

Projekti mobilnosti – projekti, ki se osredotočajo na aktivnosti/izvedbo mobilnosti posameznikov – dijakov, študentov, učiteljev itd. – in katerih cilj je, da ti s tovrstnimi aktivnostmi pridobivajo nova znanja, kompetence ter izkušnje.

Splošno šolsko izobraževanje – naslavlja področje predšolske in šolske vzgoje in izobraževanja, kar zajema področje dela vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Partnerstva za sodelovanje oz. sodelovanje med institucijami – partnerstva, namenjena razvoju pobud, ki obravnavajo enega ali več področij izobraževanja, usposabljanja (in mladine), ter spodbujanju inovacij, izmenjav izkušenj in strokovnega znanja med različnimi vrstami institucij.

Terciarno izobraževanje – naslavlja področje višješolskega in visokošolskega izobraževanja.

Udeleženec – posameznik, ki dejansko izvede mobilnost oz. se udeleži projektne aktivnosti.

Zgodba o uspehu oz. primer dobre prakse – primer zaključenega mednarodnega projekta, ki je kakovostno izveden, prinaša vidne učinke na posameznika, institucijo ali sistem izobraževanja. Kot takšen deluje motivacijsko tudi na ostale.

CMEPIUS
Skip to content