Pojasnilo pojmov

Akcija – tip sodelovanja v programu Erasmus+ znotraj ključnih ukrepov programa, glede na področje izobraževanja – npr. KA121-VET – Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem in strokovnem izobraževanju za akreditirane institucije.

Akreditacija Erasmus+ – je orodje, namenjeno organizacijam, dejavnim na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, splošnega šolskega izobraževanja ter splošnega izobraževanja odraslih, ki želijo vzpostaviti dolgoročno čezmejno sodelovanje z namenom visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti kot del širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. Akreditacija ni pogoj za sodelovanje v Erasmus+. Od leta 2021 je akreditacija del letnega razpisa Erasmus+. Več o akreditaciji v Vodniku za prijavitelje.

Beneficiary module (BM) – je spletno orodje za pogodbenike za spremljanje in poročanje projektov financiranih iz programa Erasmus+ 2021-2027.

Častna izjava – je del prijavnice, ki jo je treba izpolniti, podpisati in priložiti vlogi.
Od leta 2022 lahko izpolnite tudi Častno izjavo za zelena potovanja.

E+PRP – Erasmus+ project results platform = platforma, kjer najdete opise in rezultate projektov, ki so nastali v okviru projektov Erasmus+.

Internacionalizacija – proces integracije mednarodne, medkulturne in globalne razsežnosti v cilje in delovanje izobraževalnih institucij.

Izobraževanje odraslih (kratica AE oz. ADU) – v programu Erasmus+ naslavlja vse oblike splošnega nepoklicnega izobraževanja odraslih, tj. formalnega, neformalnega ali priložnostnega.

Kalkulator razdalje – je orodje, ki preračuna dodeljeno dotacijo za pot na podlagi razdalje med točko A (sedež institucije pogodbenika) do točke B (partnerska organizacija).

Ključni ukrep (ključna aktivnost -KA) – del strukture programa Erasmus+ (na primer Ključni ukrep 1 (KA1) so projekti mobilnosti posameznikov, Ključni ukrep 2 (KA2) so partnerstva za sodelovanje).

Koda OID (Organisation ID) – identifikacijska številka, ki jo morajo pridobiti vse organizacije, ki nameravajo zaprositi za akreditacijo ali za nepovratna sredstva za akcije Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote, in se mora uporabljati pri vseh prijavah na javne razpise in na obrazcih Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote.

Mednarodno sodelovanje – v okviru programa Erasmus+ je pojem povezan s katero koli aktivnostjo, v katero sta vključeni vsaj ena država programa (članice EU in Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Srbija, Severna Makedonija) in vsaj ena partnerska država (tiste, ki niso v celoti vključene v program Erasmus+, temveč lahko sodelujejo).

Mobilnost – fizičen odhod v državo, ki ni država stalnega prebivališča, zaradi študija, usposabljanja ali neformalnega oziroma priložnostnega učenja. Dohodna mobilnost – mobilnost v Slovenijo.
Odhodna mobilnost – mobilnost iz Slovenije
Kombinirana mobilnost – kombinacija fizične mobilnosti in virtualne komponente, ki olajšuje
izmenjavo s sodelovalnim spletnim učenjem in timsko delo

Novinec – institucija, ki še ni sodelovala v programu EU.

Pogodbenik oz. upravičenec – če je projekt izbran, postane prijavitelj upravičenec do nepovratnih sredstev programa Erasmus+. Upravičenec podpiše sporazum o nepovratnih sredstvih z nacionalno agencijo, ki je izbrala projekt.

Poklicno in strokovno izobraževanje (kratica VET) – naslavlja področje nižjega, srednjega in nadaljnjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja.

Prijavitelj – institucija, ki odda vlogo na razpis za nepovratna sredstva.

Prioritete ali prednostna področja so smernice oz. vsebinski poudarki v programu Erasmus+, ki jih morate naslavljati s prijavo mednarodnih projektov.
Poznamo horizontalne oz. prečne prioritete, ki naslavljajo vsa izobraževalna področja in pa sektorsko specifične, ki so namenjene le določenem področju (npr. splošno šolsko področje). Najdete jih v Vodniku za prijavitelje.

Projekti mobilnosti – projekti, ki se osredotočajo na aktivnosti/izvedbo mobilnosti posameznikov – dijakov, študentov, učiteljev itd. – in katerih cilj je, da ti s tovrstnimi aktivnostmi pridobivajo nova znanja, kompetence ter izkušnje.

Splošno šolsko izobraževanje (kratica SE oz. SCH) – naslavlja področje predšolske in šolske vzgoje in izobraževanja, kar zajema področje dela vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Partnerstva za sodelovanje oz. sodelovanje med institucijami – partnerstva, namenjena razvoju pobud, ki obravnavajo enega ali več področij izobraževanja, usposabljanja (in mladine), ter spodbujanju inovacij, izmenjav izkušenj in strokovnega znanja med različnimi vrstami institucij.

Terciarno izobraževanje (kratica HE oz. HED) – naslavlja področje višješolskega in visokošolskega izobraževanja.

TCA – kratkoročne aktivnosti mednarodnega sodelovanja v okviru programa Erasmus+ so dogodki za iskanje partnerjev z najavljeno tematiko, kjer poteka mreženje udeležencev, razvijanje projektnih idej ter diskusija o izbrani tematiki.

Udeleženec – posameznik, ki dejansko izvede mobilnost oz. se udeleži projektne aktivnosti.

Zgodba o uspehu oz. primer dobre prakse – primer zaključenega mednarodnega projekta, ki je kakovostno izveden, prinaša vidne učinke na posameznika, institucijo ali sistem izobraževanja. Kot takšen deluje motivacijsko tudi na ostale.

CMEPIUS
Skip to content