Prijazen sem kul

Prijazna gesta, beseda ali nasmeh lahko nekomu spremenijo svet. In prav prijaznost, eno od temeljnih družbenih vrednot, so na Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju postavili v središče svojega projekta Erasmus+. Projekt »Be kind, be cool« je presegel pričakovanja, saj so se pozitivni učinki pokazali na vseh ravneh – med sodelujočimi v projektu, v celotnem kolektivu in med učenci.

O projektu

Glavni cilji projekta so bili povečati motivacijo za delo, pridobiti veščine za prepoznavanje in preprečevanje nasilja ter zmanjšati konflikte med učenci. Da bi to dosegli, so izvedli deset mobilnosti strokovnih delavcev šole, ki so se udeležili strokovnih seminarjev v tujini na temo spoznavanja novih metod za prepoznavanje in preprečevanje nasilja. Primere dobrih praks, ki so jih tam spoznali, so prinesli domov in uspešno uporabili v svojih razredih. Poleg pozitivnega vpliva na učence, so želeli izboljšati tudi kakovost dela v kolektivu z uvajanjem novih metod in oblik dela pri pouku ter spodbujati strpnost. Pri doseganju vseh zastavljenih ciljev so bili nadvse uspešni. Udeleženci so na seminarjih pridobili široko teoretično znanje o vrstah nasilja, spoznali primere dobrih praks, načine kako reševati konflikte in preprečiti nasilje, pridobili praktična znanja o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije in socialnih omrežij za večjo kakovost znanja ter izboljšali znanje angleškega jezika.

Širši učinki projekta

Pridobljeno znanje in veščine so na šoli zelo dobro prenesli v prakso, pozitivni učinki so vidni na vseh ravneh. S pomočjo projekta je napredoval celoten kolektiv, izboljšala se je kakovost dela, saj so udeleženci na kolegialnih hospitacijah in pedagoških konferencah uspešno delili pridobljeno znanje kolegom znotraj organizacije, izvedli pa so tudi delavnico za strokovne delavce dveh okoliških šol ter projekt predstavili v številnih lokalnih in nacionalnih medijih. Posebej pohvalno je tudi, da s kolegi iz tujine, s katerimi so na seminarjih navezali stike, sodelujejo tudi v novih projektih Erasmus+, za nekatere izmed njih pa so na šoli celo organizirali opazovalno prakso. Ob koncu projekta so projektne aktivnosti in rezultate predstavili tudi v projektnem filmčku ter on-line zborniku.

Širše učinke projekta je prepoznala tudi nacionalna agencija in Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju podelila jabolko kakovosti 2021 v kategoriji splošnega šolskega izobraževanja. Vse prejemnike omenjene nagrade in opis nagrajenih projektov najdete tudi v tej brošuri.

Projekt je podprt s sredstvi iz programa Erasmus+ Strateška partnerstva na področju osnovnošolskega izobraževanja.Za ogled ostalih primerov obiščite stran Primeri dobrih praks.

CMEPIUS
Skip to content