Učni izidi

Učni izidi v programu Erasmus+ so izjave o tem, kaj naj bi učeči se in strokovno osebje po obdobju mobilnosti ZNALI, RAZUMELI in bili ZMOŽNI IZKAZOVATI. Učni izidi pomenijo premik od kvantitativnih v kvalitativne kazalnike. Ne gre za število mobilnosti, temveč kakovost posamezne mobilnosti.

Pomenijo znanje, spretnosti in kompetence, ki se pričakujejo po določeni mobilnosti v tujini. Za pisanje učnih izidov so na voljo različne taksonomije, največkrat pa je v uporabi Bloomova taksonomija. Pisanje učnih izidov je nujno potrebno v fazi priprave na mobilnost, po končani mobilnosti pa sta na učne izide vezana procesa ocenjevanja in vrednotenja.

Veščina pisanja učnih izidov je nujno potrebna pri pripravi projekta na razpis (v prijavnici v delu učni izidi), med implementacijo projekta (priprava na mobilnost in pričakovana znanja, veščine in kompetence) in pri zaključevanju projekta (opredeljevanje učnih izidov v končnem poročilu).

Pisanje in uporaba učnih izidov
Praktični vodnik

Jeseni 2016 je izšel ponatis prevoda priročnika Pisanje in uporaba učnih izidov (avtor: prof. dr. Declan Kennedy).

Angleška različica je dostopna spodaj.

Poiščite navdih med projekti, ki naslavljajo področje učnih izidov na platformi ECVET.

CMEPIUS
Skip to content