Cmepius

Finančni mehanizem EGP: Pripravljalni obiski ter Shema za mobilnost in mala partnerstva

RAZPIS Pripravljalni obiski

Sodelovanje z

Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom

Predmet razpisa: podpora organizacijam iz Slovenije, ki so upravičene do sodelovanja v Shemi za mobilnost in mala partnerstva, pri vzpostavljanju in krepitvi stikov za načrtovanje novih projektov mobilnosti ali partnerskega sodelovanja z organizacijami v državah donatoricah (Norveška, Islandija, Lihtenštajn).

Sredstva za pripravljalne obiske se lahko uporabijo za obisk katere koli organizacije, ki bi lahko bila potencialni partner v državah donatoricah pri prihodnjem projektu mobilnosti ali partnerskega sodelovanja v sklopu sheme. Možni so tudi obiski potencialnih partnerjev iz držav donatoric v Sloveniji.

Pripravljalni obiski

 • iskanje partnerjev
 • priprava na prijavo v okviru sheme
 • povračilo stroškov prevoza, individualna podpora

Možni sta dve različni obliki obiska:

 • SREČANJE PARTNERJEV: srečanje projektnih partnerjev z namenom definiranja ciljev in tem projekta, pisanja prijavnice, določitve vlog ipd.
 • KONTAKTNI SEMINAR: organiziran dogodek s strani donatorjev, namenjen iskanju partnerjev, izmenjavi projektnih idej ipd.

Vrednost razpisa: 22.500 EUR.

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 3. 2020.

Razpis (pdf)

Informativni osnutek opisa akcij Sheme

Osnutek (pdf)

Vprašanja in odgovori

Vprašanje Odgovor
Ali gre lahko na pripravljalni obisk več udeležencev iz iste ali različnih organizacij? Praviloma se sredstva dodelijo samo za eno osebo na pripravljalni obisk, le v izjemnih in utemeljenih primerih se sredstva dodeli dvema osebama. Druga oseba je lahko iz iste ali druge slovenske partnerske organizacije.
Koliko dni lahko traja pripravljalni obisk? Pripravljalni obisk navadno traja do 5 dni (brez potovanja). Za predlagan program aktivnosti na obisku bodo ocenjevalci podelili točke za realnost, smiselnost in doprinos k pripravi prijave na razpis Sheme ter presodili tudi glede dolžine trajanja (skrajšali).


NAJAVA – V PRIPRAVI

Kontakt

Darja Sekula Krstič
01 620 94 88
eeagrants(at)cmepius.si

RAZPIS Shema za mobilnost in mala partnerstva – shema majhnih donacij

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izboljšali spretnosti in kompetence študentov ter osebja vključenega v mobilnosti ter institucionalno sodelovanje med Slovenijo in državami donatoricami.

Podpora

Predmet razpisa je razdeljen na naslednje akcije:

 1. Projekti mobilnosti za študente, mlade diplomante (pedagoških smeri) – bodoče učitelje in osebje terciarnega izobraževanja;
 2. Projekti mobilnosti za osebje vseh ravni izobraževanja, razen terciarne;
 3. Projekti mobilnosti za mlade diplomante (pedagoških smeri) – bodoče učitelje;
 4. Študijski obiski;
 5. Mali partnerski projekti;
 6. Intenzivni programi.

Vrednost razpisa: 1.607.844 EUR.

Informativni osnutek opisa akcij Sheme (pdf)

Akcija 1 – Projekti mobilnosti za študente, mlade diplomante (pedagoških smeri) – bodoče učitelje in osebje terciarnega izobraževanja

Mobilnost študentov za namen študija
Ta aktivnost študentom organizacij terciarnega izobraževanja omogoča, da preživijo določeno študijsko obdobje v tujini. Obdobje študija v tujini mora biti del študentovega študijskega programa, ki vodi do diplome v kratkem obdobju, prvem obdobju (univerzitetna diploma ali ekvivalent), drugem obdobju (magisterij ali ekvivalent) in tretjem ali doktorskem obdobju.

Mobilnost študentov za namen prakse
Ta aktivnost študentom terciarnega izobraževanja omogoča, da opravijo delovno prakso v podjetju ali drugi organizaciji na ustreznem delovnem mestu v tujini. Podprte so prakse na delovnem mestu v tujini med višješolskim študijem ter študijem prve, druge in tretje stopnje ter najpozneje v enem letu po tem, ko študent diplomira. V to so zajeta tudi »asistentstva« za prihodnje učitelje.

Mobilnost mladih diplomantov (pedagoških smeri) – bodočih učiteljev
Ta aktivnost mladim diplomantom – bodočim učiteljem iz Slovenije omogoča, da preživijo določeno obdobje praktičnega usposabljanja/asistentstva na ustreznem delovnem mestu v vrtcu/šoli v državi donatorici. Priporočeno je, da mladi diplomanti – bodoči učitelji opravijo mobilnost, ki bo priznana kot delovna izkušnja v vzgoji in izobraževanju za pristop k opravljanju strokovnega izpita.

Mobilnost osebja za poučevanje
Ta aktivnost osebju terciarnega izobraževanja omogoča poučevanje na partnerski organizaciji terciarnega izobraževanja v tujini.

Mobilnost osebja za usposabljanje
Ta aktivnost osebju terciarnega izobraževanja omogoča profesionalni razvoj v poučevanju. Lahko poteka v obliki izobraževalnih dogodkov, konferenc, seminarjev, delavnic in drugih usposabljanj ter izobraževalnih obiskov na delovnem mestu/obdobij opazovanja/usposabljanja na partnerski organizaciji terciarnega izobraževanja ali kateri koli javni ali zasebni organizaciji, ki je dejavna na trgu dela ali na področju izobraževanja in usposabljanja.

Akcija 2 – Projekti mobilnosti za osebje vseh ravni izobraževanja, razen terciarne

Akcija omogoča naslednje aktivnosti:

 • poučevanje/usposabljanje: osebju omogoča poučevanje ali izvajanje usposabljanj na partnerski organizaciji v tujini;
 • strukturirani tečaji ali usposabljanje v tujini (tudi konference, delavnice ipd.): podpira strokovni/poklicni razvoj osebja;
 • izobraževalni obisk na delovnem mestu: osebju omogoča, da preživijo neko obdobje v tujini v organizaciji, ki je aktivna na istem področju izobraževanja kot njihova organizacija. Lahko v obliki delovne prakse ali »job shadowing«-a.

Akcija 3 – Projekti mobilnosti za mlade diplomante (pedagoških smeri) – bodoče učitelje

Cilj te akcije je mladim diplomantom – bodočim učiteljem ponuditi priložnost za pridobitev praktičnih znanj in spretnosti pedagoškega dela ter izboljšanje razumevanja evropske dimenzije poučevanja in učenja, znanja tujih jezikov, poznavanja držav donatoric in njihovih sistemov izobraževanja ter drugih spretnosti potrebnih na evropskem trgu dela.

Akcija mladim diplomantom – bodočim učiteljem iz Slovenije omogoča, da preživijo določeno obdobje praktičnega usposabljanja/asistentstva na ustreznem delovnem mestu v vrtcu/šoli v državi donatorici. Priporočeno je, da mladi diplomanti – bodoči učitelji opravijo mobilnost, ki bo priznana kot delovna izkušnja v vzgoji in izobraževanju za pristop k opravljanju strokovnega izpita.

Akcija 4 – Študijski obiski

Študijski obisk je kratkotrajno (od 1 do 5 dni) srečanje manjše skupine (od 5 do 20 oseb) strokovnjakov in nosilcev odločanja. Udeleženci študijskih obiskov spoznavajo izobraževalne sisteme gostiteljskih držav ter nove in drugačne pristope dela v izobraževanju. Razprave, ki potekajo med študijskim obiskom so  podprte z obiski ministrstev, strokovnih institucij s področja, šol/vrtcev/organizacij terciarnega izobraževanja/organizacij za izobraževanje odraslih in drugih organizacij, ki so pristojne za področje izobraževanja in usposabljanja v državi gostiteljici. Študijski obiski predstavljajo priložnost za izmenjavo informacij in razpravo, prav tako so obiski zelo koristni za izmenjavo izkušenj in promocijo znanja o ekonomsko-socialnem in političnem kontekstu, v katerem se odvijajo. Med študijskim obiskom se lahko razvijejo tudi ideje/osnutki za nove projekte in ustvarijo mednarodne mreže.

Akcija 5 – Mali partnerski projekti

Mali partnerski projekti so namenjeni izmenjavi znanja, idej, metod dela in dobrih praks ter krepitvi kapacitet in sodelovanja organizacij na področju izobraževanja in usposabljanja med državami upravičenkami in državami donatoricami. Namen partnerstev je tudi okrepiti zmogljivost delovanja organizacij v mednarodnih projektih in evropsko razsežnost v sodelujočih organizacijah ter njihovo sposobnost spopadanja z novimi izzivi.

Projekti so mogoči na vseh ravneh izobraževanja (predšolsko, šolsko, PSI, terciarno, odrasli). Pričakovano je, da bodo mali partnerski projekti vključevali intelektualne rezultate manjšega obsega oz. otipljive rezultate (npr. učno gradivo, učne poti, brošure, priročniki) in organizacijo dogodkov (npr. seminarjev, delavnic, drugih usposabljanj). Projekti lahko vključujejo tudi izmenjave osebja in učečih se med državami donatoricami in državami upravičenkami.

Akcija 6 – Intenzivni programi

Intenzivni programi (v nadaljevanju IP) predstavljajo kratke študijske programe (poletne ali zimske šole) na določeno temo, ki trajajo 5–10 polnih zaporednih dni in združujejo študente in učno osebje terciarnega izobraževanja.

Podprti bodo programi, ki bodo zagotavljali:

 • aktivno udeležbo študentov ter ustrezno razmerje med številom osebja za poučevanje in študenti, ki bo omogočalo aktivno sodelovanje in spodbujalo razvoj kurikuluma znotraj IP (vsaj dve tretjini študentov);
 • vsebine, ki so manj zastopane v rednih študijskih programih;
 • dodano vrednost glede na obstoječa predavanja v sodelujočih organizacijah;
 • novosti v smislu učnih priložnosti, razvoja spretnosti, dostopa do informacij itd., tako za sodelujoče študente kot osebje za poučevanje;
 • 5–10 polnih zaporednih dni programa z vsaj 8 pedagoškimi urami aktivnosti na dan;
 • vsaj 10 udeležencev, od katerih bo največ 60 % udeležencev iz ene države;
 • pridobitev kreditnih točk ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), ki štejejo kot del rednih študijskih obveznosti.