Cmepius

Koristne informacije o programu

Nazaj na osnovno stran

Program Evropa za državljane (EZD) je pomemben instrument spodbujanja večje vloge državljanov pri razvoju EU. Lizbonska pogodba iz leta 2009 in pogodba o Evropski uniji sta okrepili pomen sodelovanja državljanov Evropske unije pri oblikovanju ključnih odločitev na ravni EU. Evropsko državljanstvo predstavlja pomemben element krepitve procesa evropske integracije. S tega vidika Evropska komisija spodbuja večjo vključitev državljanov na vseh ravneh in z vseh vidikov skupnosti ter jim s tem omogoča sodelovanje pri izgradnji vse bolj povezane Evrope. Na podlagi projektov in aktivnosti, s pomočjo katerih lahko državljani neposredno sodelujejo, program EZD promovira skupno evropsko zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko državljanstvo in državljansko participacijo.

Za obdobje 2014–2020 je za program EZD namenjenih 185.468.000,00 evrov sredstev. Vodnik po programu je objavljen na spletnih straneh Evropske komisije, kjer so objavljeni tudi prijavni roki.

Evropska komisija je odgovornost za naloge, povezane z izvajanjem programa EZD, prenesla na Izvajalno agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo. Izvajalska agencija je odgovorna za pripravo razpisov, za zbiranje predlogov, izbiro projektov in podpisovanje sklepov/sporazumov o nepovratnih sredstvih, finančnim vodenjem, spremljanjem projektov, komuniciranjem z upravičenci in pregledi na kraju samem.

Za promocijo programa EZD in svetovanje od januarja 2014 na nacionalni ravni skrbi Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), ki je kontaktna točka programa za potencialne prijavitelje iz Slovenije.

Povezave na spletne strani

Evropska komisija, generalni direktorat za komuniciranje – na strani GD COMM najdete vse informacije v zvezi s programom EZD, objave novih razpisov, novice in publikacije, ki so bile izdane v okviru programa Evropa za državljane.

Izvajalska agencija EACEA – na spletni strani Izvajalske agencije boste našli pravila za prijavo in izvajanje projektov, prijavne obrazce, obrazce za končna poročila in druge koristne informacije.

Skupnost občin Slovenije – SOS je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje 175 občin članic. Število prebivalk in prebivalcev, ki jih skupnost skozi občine članice pokriva je več kot 90% vseh prebivalcev RS. Občine članice prihajajo iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih problemov, s katerimi se občine srečujejo potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje, širiti vedenje in znanje ter združevati moči, saj so le tako lahko močnejše.

Združenje občin Slovenije – ZOS s sedežem v Ljubljani je interesno združenje slovenskih občin, ki ima status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov. Trenutno je v ZOS vključenih 141 občin članic. Zastopa interese slovenskih občin na državni in mednarodni ravni ter se povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami doma kot tudi v tujini. Svoje cilje dosega s pomočjo sekretariata in strokovnih odborov, tako da organizira strokovne posvete, seminarje, delavnice, oblikuje predloge, pripombe, amandmaje oziroma pobude na področju predpisov ki posegajo v delovanje lokalne samouprave.

Odbor regij – odbor izraža svoja stališča in tako sodeluje v postopku odločanja EU

Svet evropskih občin in regij (Council of European Municipalities and Regions) – CEMR zastopa interese evropskih lokalnih oblasti in njihovih združenj v več kot 40 državah.

Skupščina evropskih regij (Assembly of European Regions) – AER je največja neodvisna mreža regionalnih oblasti v širši Evropi, ki združuje skoraj 230 regij iz 35 držav, zavzema pa se za načelo subsidiarnosti in regionalne demokracije.