Cmepius

Evropa za državljane

Spodbujanje vloge državljanov pri razvoju EU

EU_flag_23L

Splošni cilji programa

  • prispevati k seznanjenosti državljanov z Unijo, njeno zgodovino in raznolikostjo;
  • spodbujati evropsko državljanstvo ter izboljšati pogoje za državljansko in demokratično udeležbo na ravni Unije.

Posebni cilji se bodo uresničevali na mednarodni ravni ali z evropsko razsežnostjo

  • povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in vrednotah ter namenu Unije, ki je krepiti mir, njene vrednote in blaginjo njenih prebivalcev s spodbujanjem razprave, refleksije in razvoja mrež;
  • spodbujati demokratično in državljansko udeležbo državljanov na ravni Unije z razvojem njihovega razumevanja procesa oblikovanja politik Unije ter spodbujanjem priložnosti za družbeno in medkulturno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

Prednostna področja programa za obdobje 2018-2020 (PDF)

 

Program se izvaja prek dveh sklopov in prečnega ukrepa

Sklop 1 – Evropski spomin: namen je povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in vrednotah ter namenu Unije.

Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba: cilj je spodbujati demokratično in civilno udeležbo državljanov na ravni Unije.
Ukrepi:

  • Pobratenje mest
  • Mreže mest
  • Projekti civilne družbe

Izjava udeleženca projekta

„Program Evropa za državljane je vplival na udeležence in sodelujoče organizacije v smislu vzpostavitve razumevanja in sodelovanja med državljani Evropske unije, povezovanja ljudi iz različnih lokalnih skupnosti z namenom izmenjave izkušenj, mnenj in vrednot. Sodelujoče organizacije so se še bolj povezale. Posledično je prišlo do sodelovanja tudi med drugimi lokalnimi institucijami – muzej, knjižnica, različna društva. Projekt je imel zelo pozitiven vpliv na odnose med kraji.„

Primeri dobre prakse

Projekt New ideas for old buildings
Sklop 2 Ukrep 2.2 Mreže mest (2015)
Koordinator: Občina Ajdovščina
Partnerske države: Črna Gora, Nemčija, Srbija, Latvija, Hrvaška

Projekt »New ideas for old buildings» je izvajalo sedem majhnih in srednje velikih evropskih mest od Baltika do Balkana, ki so se srečevali s skupnim problemom ekonomskega in družbenega nazadovanja in željo najti učinkovite in demokratične rešitve za oživljanje mest in izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev.

Projekt je vodila občina Ajdovščina, ki je v preteklosti že uspešno iskala rešitve za prazne stavbe v javni lasti z oživljanjem in predelavo starih vojašnic v mladinski center, knjižnico, fakulteto, občinske pisarne in v številna športna igrišča.
Z izmenjavo dobrih praks, izkušenj in znanja vključenih občin in partnerskih nevladnih organizacij so:
– Povečali vključenost prebivalcev v odločanje o upravljanju z javno lastnino in trajnostnem urbanem razvoju.
– Poiskali konkretne rešitve za boljšo uporabo nepremičnin v javni lasti v partnerskih mestih.
– Razvili dolgoročno in na izkušnjah temelječo platformo za upravljanje nepremičnin v javni lasti v majhnih in srednje velikih evropskih mestih.

Glavni cilj projekta je bil razvoj skupnih usmeritev, kako s sodelovanjem javnosti bolje uporabljati nepremičnine v javni lasti in oblikovanje 7 akcijskih načrtov, kako oživljati nepremičnine v javni lasti s konkretnimi projekti in skupnimi pobudami lokalnih in evropskih partnerjev.
Ker je v Evropski uniji približno 8400 majhnih in srednje velikih mest, ki predstavljajo skoraj četrtino evropske urbane populacije, ima mreža dobre možnosti za širjenje dobrih praks in pridobljenih izkušenj v evropskem merilu. S projektom želijo spodbuditi tudi druga mesta s sorodnimi problemi, da sodelujejo v mreži in razvijajo nove prakse participativnega urejanja mest.

Več o projektu najdete na spletni strani.

EZD v številkah

 

Od leta 2014 do 2017 je bilo na razpisu programa Evropa za državljane izbranih že 29 slovenskih koordinatorskih projektov. V programu pa je v tem obdobju sodelovalo tudi več kot 160 partnerskih organizacij iz Slovenije, od tega kar 65 v letu 2017.