Cmepius

Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja, mednarodni posvet

10 decembra, 2015
Tema posveta: Izboljševanje procesov učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju

INFORMATION IN ENGLISH

6. aprila 2016 se je na Brdu pri Kranju odvijala mednarodna konferenca z naslovom KAKOVOST VISOKOŠOLSKEGA UČENJA IN POUČEVANJA, ki je naslavljala teme s področja izboljševanja procesov učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju. Dogodek je organiziral CMEPIUS v sodelovanju z Ministrstvom RS za izobraževanje, znanost in šport v sklopu programa Erasmus+, projekt EHEA.

Konference so se udeležili različni visokošolski deležniki iz Slovenije in tujine – predvsem iz območja Zahodnega Balkana. Po strogem recenzijskem postopku (prejeli smo namreč več kot 100 prijav prispevkov iz več kot 10 držav) je bilo na konferenci v šestih vzporednih sklopih predstavljenih nekaj več kot 70 prispevkov v obliki predavanj, delavnic, okroglih miz in posterjev. Prispevki so naslavljali različne primere dobrih praks ter predstavljali ugotovitve temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov.

Tudi splošen interes za obisk na konferenci je bil izjemen, saj se je konference udeležilo več kot 180 udeležencev. Slednji so po konferenci izrazili izredno pozitivne vtise tako glede splošne teme konference in aktualnosti vsebin, kot tudi glede celostne organizacije konference in podpre aktivnim udeležencem konference. Izraženih je bilo nemalo spodbud za ponovitev tovrstne konference tudi v prihodnje, saj so imeli, predvsem visokošolski učitelji, na konferenci priliko za pogovor s kolegi o skupnih temah na področju poučevanja v sodobnem visokošolskem okolju. V tem kontekstu verjamemo, da lahko pričujoča konferenca predstavlja dobro izhodišče za nadaljnje odločitve na področju izboljševanja kakovosti visokošolskega učenja in poučevanja na nacionalni in mednarodni ravni.

Monografija Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju: Od teorije k praksi, od prakse k teoriji/ Improving the quality of teaching and learning in higher education: From theory to practice, from practice to theory. Po en izvod monografije je na voljo za izposojo v knjižnicah vseh slovenskih visokošolskih zavodov in največjih splošnih knjižnicah v Sloveniji.

Recenziran e-zbornik mednarodne konference Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja / Quality of university learning and teaching. Kot del prispevka, objavljenega v zborniku, je nastal VIDEO, katerega avtor je dr. Peter Purg.

CILJI POSVETA

Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja postaja ena izmed osrednjih tem visokošolskih razprav in politik tako na mednarodni, globalni ravni kot tudi v slovenskem visokošolskem prostoru. Razvoj, širitev in uporaba prožnejših, na izsledkih raziskav o učenju in poučevanju slonečih metod in pristopov, igra pomembno vlogo pri uresničevanju vse zahtevnejših ciljev visokošolskega izobraževanja – predvsem ob dejstvu, da postaja študentska populacija vse bolj raznolika in številčnejša, zahteve do visokošolskih učiteljev glede raziskovanja in publiciranja, poučevanja številnih predmetov in velikih skupin pa vse večje. V teh razmerah vztrajanje le na tradicionalnih pristopih, kot so množična enosmerna predavanja, ne zadostuje več. Visokošolski učitelji potrebujejo podporo v kakovostnem pedagoškem izpopolnjevanju, za katero bi bilo treba najti sredstva, kljub vse bolj omejenim finančnim virom.

Razvijanje kompetenc visokošolskih učiteljev na področju izboljševanja pedagoškega dela je eden izmed izzivov in priložnosti za doseganje kakovostnejšega visokošolskega izobraževanja. Tovrstno izpopolnjevanje visokošolskega učnega osebja spodbuja globlji razmislek, raziskovalni pristop in večjo zavzetost ob vpeljavi uspešnejših metod, oblik in pristopov dela s študenti. Posvet namerava opozoriti tudi na ustreznejšo politiko in strategije tako na nacionalni kot tudi na institucionalni ravni, ki bodo odpravljale ovire in omogočale sistemske premike na poti h kakovostnemu visokošolskemu izobraževanju.

V skladu s cilji posveta pričakujemo prispevke, ki bodo naslavljali naslednja področja:

  • spreminjanje vloge visokošolskega učitelja in študenta, spodbujanje na študenta osredotočenih pristopov učenja in poučevanja,
  • učni izidi in ocenjevanje v visokem šolstvu,
  • institucionalne politike, strategije in dobre prakse izboljševanja kakovosti v učenju in poučevanju, krepitev podpore študentom in učiteljem,
  • sistemski vidiki razvoja in izboljševanja kakovosti visokošolskega izobraževanja na nacionalni in mednarodni ravni,
  • teoretični vidiki in empirične analize poučevanja in učenja v visokem šolstvu.

CILJNA PUBLIKA

Vsi visokošolski deležniki oziroma strokovnjaki, ki soustvarjate slovenski in mednarodni visokošolski prostor in ste pripravljeni svoje izkušnje, razmisleke in inovativne pristope pri poučevanju študentov ali soustvarjanju visokošolske politike deliti z ostalimi udeleženci posveta, ste bili vabljeni k prijavi prispevkov.

Vabili smo visokošolske učitelje različnih področij in strok (ne le visokošolske didaktike!), podporno osebje, raziskovalce, študente, da so predstavili primere dobrih praks, svoje izkušnje, ugotovitve, novosti pri lastnem delu v predavalnici, na ravni oddelka, institucije itd.

OBLIKA POSVETA

Poleg osebnih podatkov, ki ste jih vnesli v elektronski obrazec za prijavo prispevka, ste v skladu s predpisano obliko v e-obrazcu pripravili tudi krajši in daljši povzetek in izbrali obliko svoje predstavitve. Možne so bile naslednje oblike predstavitve

  1. Predstavitev oziroma predavanja (30 minut)
  2. Delavnica (60 minut)
  3. Okrogla miza (60 minut)
  4. Poster

GRADIVO POSVETA

Kratki povzetki prispevkov (100–150 besed), ki ste jih zapisali v e-obrazec za aktivno udeležbo, bodo objavljeni v zborniku konference kot priloga k programu.

Po predstavitvi na posvetu ste bili avtorji prispevkov vabljeni k oddaji svojih prispevkov v razširjeni pisni obliki (članek) za objavo v znanstveni monografiji z vsaj dvema recenzentoma. Izbor in odločitev o objavi člankov je sprejel uredniški/programski odbor.

Sprejeti prispevki so morali biti razširjeni in oddani v obliki članka najkasneje do 18. aprila 2016.

JEZIK POSVETA

Prijave prispevkov za aktivno udeležbo, predstavitve prispevkov in prispevke/članke v pisni obliki za objavo v znanstveni monografiji lahko oddate oziroma izvedete v slovenskem ali angleškem jeziku.

ČASOVNICA – POMEMBNI DATUMI

Opis Datum
Rok za prijavo prispevka (aktivna udeležba) sreda, 10. februar 2016
Rok za povratno informacijo prijaviteljem prispevkov sreda, 9. marec 2016
Rok za prijavo na konferenco (udeležba brez prispevka) ponedeljek, 4. april 2016, oz. do zapolnitve mest
Datum konference sreda, 6. april 2016
Rok za oddajo vabljenih prispevkov/člankov v pisni obliki ponedeljek, 18. april 2016

PROGRAMSKI ODBOR POSVETA

dr. Manja Klemenčič, Univerza Harvard

ddr. Barica Marentič Požarnik, Univerza v Ljubljani

dr. Slavko Cvetek, Univerza v Mariboru

dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem

dr. Viktorija Florjančič, Univerza na Primorskem

Katarina Aškerc, CMEPIUS

ORGANIZACIJSKI ODBOR POSVETA

Katarina Aškerc, CMEPIUS

mag. Marja Medved, CMEPIUS

Urša Bajželj, CMEPIUS

Lina Bobovnik, CMEPIUS

Fotogalerija