Cmepius

Razvijamo za vas

Na CMEPIUS-u namenjamo veliko pozornosti razvoju vsebin na temo medkulturnih kompetenc, profesionalnega razvoja pedagoškega kadra in vodstvenih delavcev ter kakovosti izobraževanja.
Poleg izvajanja aktivnosti programa Erasmus+ v smeri kakovostnih projektnih rezultatov in učinkov želimo, da udeleženci mobilnosti, izvajalci projektov in njihove institucije čim več pridobijo ter se razvijajo v kakovostne, fleksibilne in odprte organizacije. S tem namenom izvajamo na Centru tematske delavnice in usposabljanja, pripravljamo gradiva ter sodelujemo na nacionalnih in mednarodnih dogodkih.

2019

Vas zanima še več vsebin

Poglejte si:

Evalvacije in analize

Publikacije

Strateški dokumenti

Strokovni članki in publikacije

Naslov Avtorji Vir Področje
Novičnik 2019 / letna publikacija vsa
Profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih in vloga programa EU B. Mikulec, A. Stanovnik Perčič Kratka študija Odrasli
Vodenje in učinki mednarodnega sodelovanja kot aktivnosti profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju M. Zavašnik, A. Lenc, U. Slapšak in U. Šraj Kratka študija Šolsko
Ekonomski učinki programa Erasmus+ na slovensko gospodarstvo J. Kluge, A. Schnabl Poročilo o raziskavi vsa
Učinki Erasmus+ strokovnih usposabljanj na področju šolskega izobraževanja v tujini na učitelje A. Dolžan, A. Lenc Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju, str. 101-111. Šolsko
Prispevek Erasmus+ mobilnosti za namen poučevanja k profesionalnem razvoju visokošolskih učiteljev N. Pajnič, A. Flander Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju, str. 177-189. Visokošolsko
Z mednarodnimi dejavnostmi (ne)zavedno do sodelovanja in odprte šole U. Šraj Pogledi na vodenje, str. 57-70. Šolsko
Articulated institutional commitment to internationalization. Case study of University of Ljubljana and University of Gothenburg A. Flander Kratka študija Visokošolsko
Scholarly Practice in Internationalisation of the Curriculum in Slovenia, a snapshot A. Flander Kratka študija Visokošolsko
Academic’s teaching and research activities in Slovenia – findings from the 2018 APIKS survey A. Flander, M. Klemenčič, S. Kočar Predstavitev s konference Visokošolsko

Tematski dogodki in usposabljanja

Modul internacionalizacija in medkulturne kompetence (avgust 2019)

Razvoj medkulturnih kompetenc je nujen del vzgoje in izobraževanja, saj so potrebne za uspešno delovanje v osebnem in poklicnem življenju. Učno okolje, v katerem jih lahko razvijamo, ni omejeno zgolj na šolo, temveč širše, tudi izven nacionalnih meja. V tujini pa se poleg medkulturnih kompetenc intenzivneje razvijajo tudi generične kompetence (zanesljivost, prilagodljivost, kooperativnost…), ki pa jih udeleženec mobilnosti največkrat spregledajo in ne ozavestijo.
Namen modula je seznaniti udeležence s pomenom razvoja medkulturnih kompetenc ter predstaviti učne metode za prepoznavanje in ozaveščanje skritih kompetenc, katere bodo lahko uporabili pri delu z učečimi se posamezniki. Pri vsem tem pa je pomembno strateško načrtovanje mednarodnih mobilnosti, z ustrezno zapisanimi učnimi izidi. O internacionalizirani šoli govorimo takrat, ko je vpeta v mednarodno okolje in ji internacionalizacija predstavlja del strateškega razvoja.

Ključne besede: medkulturne kompetence, skrite kompetence, učni izidi, mednarodno sodelovanje, internacionalizacija šole.

Predstavitev iz usposabljanja

4. znanstvena konferenca, Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja (oktober 2019)

Osnovni cilj nacionalne znanstvene konference je bila diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Konferenca je imela kot svoj cilj izpostaviti tudi mednarodni vidik vzgoje in izobraževanja, pri čemer pa, seveda, je bila odprta za vse druge pristope in usmeritve.

A. Lenc: Trajnost projektnih rezultatov je ključ do učinka EU projektov (povzetek / predstavitev)

A. Stanovnik Perčič: Vpliv mednarodnega sodelovanja na profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih (povzetek/ predstavitev)

U. Slapšak, N. Repanšek: pozitivni učinki mednarodnega sodelovanja poklicnih in strokovnih srednjih šol v 9 evropskih državah (povzetek/ predstavitev)

A. Flander: Academic Profession in Knowledge Based Society – case study Slovenia (povzetek/ predstavitev)

Pot do internacionalizacije VIZ skozi učinkovite mednarodne projekte (november 2019)

OPIS
Kakovostno načrtovan in izveden mednarodni projekt je ključ do učinkov in sprememb na organizaciji med katere sodi tudi internacionalizacija organizacije. Na delavnici so udeleženci spoznali ključne pojme mednarodnega projekta, spoznali pomen analize potreb in se naučili postaviti kazalnike uspešnosti ter načine merjenja le teh.

2018

Strokovni članki in publikacije

Naslov
Avtorji Vir Področje
Internacionalizacija izobraževanja Flander A. (ed.) strokovna revija vsa
Novičnik 2018 / letna publikacija vsa
Sodobna pedagogika – izbrani prispevki aktivnih udeležencev konference Internationalisation Enhancing Quality of Learning and Teaching / strokovna revija visokošolsko
Mednarodno sodelovanje kot orodje za dvig motivacije in krepitev organizacijskih veščin učiteljev Slapšak U., Lenc A. Digitalna knjižnica Pedagoškega inštituta šolsko

Tematske delavnice in usposabljanja

Merjenje učinka na ravni sistema (program Erasmus+)

Center sodeluje v mednarodni skupini skupaj z Avstrijo, Nizozemsko, Madžarsko, Nemčijo, Švedsko in Finsko z namenom merjena učinka sodelovanja v programu Erasmus+ na sistemski ravni. Avstrijska in nizozemska nacionalna agencija skupaj z zunanjimi eksperti pregledujeta podatke, ki jih na nacionalnih agencijah zbiramo za namen prijave in poročanja ter pripravljajo predlog raziskovalnih vprašanj, ki bi jih poskušali skozi evalvacijo odgovoriti. Poskusno se bo zadeva izvedla za področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja za projekte KA1 projekti mobilnosti.

Scientific monitoring, Applied methods of impact assesment – 1. del

Scientific monitoring, Applied methods of impact assesment – 2. del

Delavnica Krepitev zaposlitvenega potenciala dijakov (april 2018)

Medkulturne kompetence (september 2018)

Udeleženci delavnice so se uvodoma seznanili s pojmom kulture in vsakdanjimi konteksti uporabe te besede. Skupaj smo se pogovarjali o različnih družbah, ki prakticirajo kulturno pogojene prakse vsakdanjega življenja ter ob tem definirajo tudi umeščenost in delovanje posameznika v širši skupnosti.

Na delavnici smo raziskovali odkrite in skrite prvine kulture ter se s pregledom stereotipov in predsodkov soočili tudi s posledicami, ki izhajajo iz njih.

Vsebine delavnice so bile podkrepljene z različnimi vizualnimi in avditivnimi vsebinami, ki so udeležencem približale doživljanje in vživljanje v kulturne raznolikosti.
Delavnica je bila hkrati zelo praktično naravnana, saj so se udeleženci preizkusili tudi v nalogah in izzivih, ki jih lahko kasneje, ob pripravi učencev in sodelavcev na mednarodno sodelovanje in mobilnosti, uporabijo v svojem šolskem okolju.

M. Bajt, Medkulturne kompetence

Internacionalizacija kurikuluma (video in učno gradivo)

Za vas smo pripravili dva videa, in sicer izobraževalnega z naslovom Internacionalizacija kurikuluma ter animiranega, ki prikazuje predavalnico z mednarodno mešanimi študenti. Za vas smo pripavili tudi učno gradivo z namenom uporabe pripravljenih videov v učilnici (Učni list-SL; učni list-EN; učna priprava-SL, učna priprava-EN).

 

2017

Vas zanima še več vsebin

Poglejte si:

Evalvacije in analize

Publikacije

Strateški dokumenti

Strokovni članki in publikacije

Naslov članka
Avtorji Vir Področje
Prepoznavanje učinkov mednarodne mobilnosti Grigić B. HRM, št. 11, str. 50 – 54 poklicno
Erasmus+ s podporo mednarodnemu sodelovanju odpira vrata v svet izobraževalcem odraslih v Sloveniji Bajt M., Stanovnik Perčič A. Andragoška spoznanja, 23 (4), 135-142 odrasli
Razvoj evropskih programov sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja ter učinki teh dejavnosti Pajnič N, Lenc A., Šraj U. Vodenje, št. 2 2017, 135 – 158 vsa
Internacionalizacija kurikuluma – Vključevanje mednarodne in medkulturne razsežnosti v študijski proces Aškerc Veniger K. / visokošolsko

Tematske delavnice in usposabljanja

CMEPIUS kot slovenska Erasmus+ nacionalna agencija (NA) za področje izobraževanja, usposabljanja in športa sodeluje v mednarodni skupini s predstavniki nacionalnih agencij iz Velike Britanije, Madžarske, Nizozemske in Irske pri pripravi gradiv in napotkov za pogodbenike na temo merjenja učinka projektov.
Slovenski pogodbeniki so se udeležili usposabljanja, ki je bil v Manchestru maja 2016, v Sloveniji pa smo 4-urno delavnico organizirali Februarja 2017.

Gradivo v različnih jezikih, tudi v slovenščini, je na voljo tukaj.

Delavnice Internacionalizacija kurikuluma (2016 - 2017)

 

Aktivnosti projekta EHEA Slovenia 2 so usmerjene v internacionalizacijo kurikuluma in v tem kontekstu v pomensko oblikovanje učnih izidov, ki vključujejo mednarodno in medkulturno dimenzijo (t.i. internacionalizirani učni izidi), ki so orodje za doseganje ciljev internacionalizacije kurikuluma. S tem namenom smo jeseni 2016 in spomladi 2017 izvedli več usposabljanj nacionalnih svetovalcev za internacionalizacijo kurikuluma v sodelovanju z vodilnim mednarodnim strokovnjakom tega področja dr. Josom Beelenom z Nizozemske. Pripravili smo program in gradiva usposabljanj za slovenske visokošolske učitelje in podporno osebje z namenom svetovanja visokošolskim zavodom po Sloveniji. Z izvedbo usposabljanj za širšo slovensko visokošolsko publiko smo pričeli septembra 2017, predvidene pa so tudi ponovitve v jesenskem času in spomladi prihodnje leto. Avgusta je bil izdan nacionalni priročnik Internacionalizacijo kurikuluma.

Gradivo z delavnice:

CV Jos Beelen

Spletna stran projekta EHEA

Delavnica Intercultural Fluency za šole (marec 2017)

   

Sposobnost delovanja in komuniciranja v kompleksnih in spreminjajočih večkulturnih okoljih je ena ključnih kompetenc v današnjem globalnem okolju. Učitelji in ravnatelji se pri svojem delu v mednarodnih projektih ne soočajo le s komunikacijo v tujem jeziku, temveč tudi z različnimi kulturnimi okolji in posledično medkulturnimi razlikami med domačim in tujim osebjem, dijaki in učenci. Zato smo marca 2017 organizirali dve dvo-dnevni delavnici v sodelovanju z British Council z naslovom INTERCULTURAL FLUENCY.
Cilj delavnice je bil nuditi podporo šolam, ki želijo razširiti svoje mednarodno sodelovanje. Na podlagi usposabljanja bodo šole lažje predvidele in bolje razumele, kaj se dogaja v različnih medkulturnih situacijah. Prav tako je bil predstavljen sveženj tehnik in idej v pomoč pri delu v medkulturnem okolju. Dvodnevna delavnica je vključevala več modulov, ki naslavljajo spoznavanje temeljnih prvin medkulturne spretnosti, uspešno gradnjo odnosov in komunikacijo v različnih kulturnih situacijah, razumevanje kulturnih razlik v primeru konfliktnih situacij in njihovega reševanja.

Gradivo z delavnice:

Program

Predstavitev INTERCULTURAL FLUENCY

Delavnica Internacionalizacija in učni izidi (maj 2017)

  

24. 5. 2017 smo v okviru Evropskega socialnega sklada izvedli delavnico Internacionalizacija in učni izidi, namenjeno osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem.
Na delavnici smo izpostavili pomembnost internacionalizacije šole in posledično nujnost razvoja medkulturnih kompetenc, ki pa jih je potrebno v vzgojno izobraževalnem procesu sistematično udejanjati in jih tudi ustrezno zapisati v obliki t.i. internacionaliziranih učnih izidov.
Na podlagi Cmepiusovega sodelovanja s šolami, ki sodelujejo v projektih Erasmus+, je bilo ugotovljeno, da načrtovanje programov mobilnosti temelji predvsem na opisovanju aktivnosti in predvidenih dogodkov, medtem ko namen in cilji izvedbe mobilnosti niso jasno razvidni in utemeljeni.
Slovenski strokovnjakinji iz področja pedagogike in psihologije, ddr. Barica Marentič Požarnik in dr. Andreja Lavrič, sta skozi aktivne učne metode udeležence usposobili za zapisovanje učnih izidov z vključitvijo mednarodne dimenzije, kar bodo lahko neposredno uporabili pri načrtovanju nadaljnjih programov mobilnosti.

Gradivo z delavnice:

Vabilo in program

Internacionalizacija in učni izidi

ddr. Marentic Požarnik, dr. Lavrič: Zapisovanje učnih izidov

Delavnica Krepitev zaposlitvenega potenciala dijakov (maj in oktober 2017)

  

V letu 2017 smo na CMEPIUS-u v okviru Evropskega socialnega sklada izvedli 2 delavnici Krepitev zaposlitvenega potenciala dijakov, namenjeni usposabljanju učiteljev in drugih strokovnih delavcev na šoli za svetovanje dijakom pri opredeljevanju kompetenc, ki so jih razvili v času svoje mednarodne izkušnje. Predstavljene so bile metode ozaveščanja, prepoznavanja in zapisovanja teh kompetenc, ki jih bodo udeleženci lahko uporabili pri svojem delu z dijaki.

Gradivo z delavnice 18. 5. 2017:

Program delavnice

MKekki_Hidden competences

BGrigić_Uvod+Raziskava

KKocbek_CV in razgovor

Gradivo z delavnice 27. 10. 2017:

BGrigić_Uvod+Raziskava(2)

KKocbek_CV in razgovor(2)

Delavnica Mednarodno sodelovanje kot priložnost za profe-
sionalni razvoj ravnateljev in strokovnih delavcev (junij 2017)

  

V mesecu juniju smo izvedli enodnevno delavnico z naslovom Mednarodno sodelovanje kot priložnost za profesionalni razvoj ravnateljev in strokovnih delavcev. Delavnica, ki je financirana s strani Evropskega socialnega sklada, je bila namenjena ravnateljem, pomočnikom in strokovnim delavcem z namenom osvetliti elemente, ki naredijo posamezno izobraževanje kakovostno, skladno z našimi željami in pričakovanji. Med le-te umeščamo dalj časa trajajoče aktivnosti, takšne, ki potekajo praviloma v zavodu oz. na delovnem mestu, aktivnosti, ki temeljijo na sodelovalnem, aktivnem učenju in poučevanju ter zagotavljajo povratno informacijo, predvsem pa takšne aktivnosti, ki so povezane s prednostnimi cilji vzgojno-izobraževalnega zavoda in nacionalnimi prioritetami vzgoje in izobraževanja. V drugem delu pa smo vse pomembnejše elemente kakovostnega profesionalnega razvoja umestili in povezali z možnostmi, ki jih ponuja program Erasmus+, s poudarkom na ključnem ukrepu KA1.

Gradivo z delavnice:

PPT Profesionalni_razvoj

Delovni listi Mednarodno sodelovanje 2017

ECVET kot podpora vseživljenjskemu učenju (november 2017)

 

ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training) je evropska pobuda na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, katere prvotni namen je bil vzpostavitev evropskega sistema prenašanja kreditnih točk na področju mednarodne mobilnosti dijakov. Elementi ECVET-a pa so vse bolj integrirani tudi na področje izobraževanja odraslih, saj podpirajo konkretizacijo izidov učenja. ECVET olajša postopke priznavanja rezultatov učenja, ki jih je odrasla oseba pridobila v drugih učnih okoljih, npr. v formalnem, neformalnem ali priložnostnem učnem okolju.
21. januarja in 25. novembra 2016 smo v okviru te pobude izvedli dve delavnici, namenjeni izobraževalcem odraslih in tistim, ki pripravljajo programe za izobraževanje odraslih. Glavni cilj delavnice je bil seznanitev udeležencev o pomenu ustreznega zapisovanja in ocenjevanja učnih izidov v programih za izobraževanje odraslih, predstavitev taksonomij(e) za pisanje učnih izidov, sledilo pa bo praktično delo na primerih iz prakse.

Delavnico sta vodili Slovenski strokovnjakinji iz področja pedagogike in psihologije, ddr. Barica Marentič Požarnik in dr. Andreja Lavrič.

Gradivo z delavnice:

Vabilo in program

Priročnik ECVET kot podpora VŽU

 

2016

Vas zanima še več vsebin

Poglejte si:

Evalvacije in analize

Publikacije

Strateški dokumenti

Strokovni članki

Naslov članka
Avtorji Vir Področje
Internacionalizacija v šoli Slapšak U., Lenc A. Vodenje v vzgoji in izobražavanju, št. 33, str. 149 – 26 šolsko
University Teachers’ Opinions about Higher Education Pedagogical Training Courses in Slovenia Aškerc Veniger K. C.E.P.S. Journal, Vol.6, št. 4, 141 – 161 visokošolsko

Tematske delavnice in usposabljanja

Delavnica Academic Teaching Excellence (september 2016)

Septembra 2016 smo v sklopu projekta EHEA Slovenia 2 v sodelovanju z British Council izvedli več delavnic za visokošolsko učno osebje na temo kakovosti visokošolskega učenja in poučevanja v mednarodno mešanih skupinah študentov. Štiri ponovitve petdnevne delavnice ACADEMIC TEACHING EXCELLENCE, ki so potekale na različnih lokacijah po Sloveniji (Ljubljana, Maribor in Koper), so bile vselej množično obiskane, zato vseh zainteresiranih kandidatov nismo mogli povabiti k udeležbi. Visokošolski učitelji se pri delu z mednarodno mešanimi skupinami študentov soočajo z različnimi mednarodnimi praksami in medkulturnimi razlikami med študenti. Predavanja in seminarji se v večini primerov izvajajo v angleškem jeziku, kar predstavlja pomemben element pri vključevanju mednarodne dimenzije v visokošolsko izobraževanje. Udeleženci delavnice so se izpopolnili v izvajanju različnih interaktivnih metod in oblik visokošolskega izobraževanja v angleščini s poudarkom na ustvarjanju vzdušja, ki spodbuja učenje. Pridobljena znanja, spretnosti in izkušnje so uporabne tako pri poučevanju mednarodno mešanih skupin študentov, kot tudi pri poučevanju le domačih študentov.

Gradivo z delavnice:

Program

Predstavitvena brošura: British Council Academic Teaching Excellence

Delavnica Intercultural Fluency (jeseni 2016)


Jeseni 2016 so bile izvedene štiri ponovitve delavnice INTERCULTURAL FLUENCY, ki so potekale v sodelovanju z British Council v sklopu projekta EHEA Slovenia 2. Delavnice so potekale na različnih lokacijah po Sloveniji (Ljubljana, Maribor in Koper). Visokošolsko osebje se pri svojem vsakdanjem delu z mednarodnimi študenti in osebjem ne sooča le s komunikacijo v tujem jeziku, temveč tudi z različnimi kulturnimi okolji in posledično medkulturnimi razlikami med domačimi in tujimi študenti, osebjem, sodelavci. V sklopu delavnice je bil predstavljen sveženj tehnik in idej v pomoč pri delu v medkulturnem okolju, udeleženci so spoznali temeljne prvine medkulturnih spretnosti, pomen in načine uspešne gradnje odnosov in komunikacije v različnih kulturnih situacijah, razumevanje kulturnih razlik v primeru konfliktnih situacij in njihovega reševanja itd.

Gradivo z delavnice:

Program
Predstavitev INTERCULTURAL FLUENCY