Cmepius

Vključevanje mednarodne in medkulturne razsežnosti v študijski proces

15 novembra, 2018
Internacionalizacija kurikuluma in pisanje učnih izidov

Z vključevanjem mednarodne in medkulturne razsežnosti v študijski proces študente ozaveščamo o globalnih perspektivah stroke, za katero se izobražujejo, s čimer razvijajo širši spekter znanja za svoj bodoči poklic. Bodoči diplomanti na ta način razvijajo tudi niz vrednot, medkulturne kompetence, spretnosti in izkušnje za delovanje v različnih kulturnih okoljih, kar je nujno potrebno za uspešno komunikacijo in konkurenčnost v kompleksnem globalnem svetu in na trgu dela. V tem kontekstu govorimo o t. i. internacionalizaciji kurikuluma in/ali internacionalizaciji doma, v sklopu katerih je ključno tudi ustrezno zapisovanje splošnih in t.i. internacionaliziranih učnih izidov predmetov, modulov in študijskih programov.

V sklopu delavnice se boste seznanili z osnovnimi pojmi na področju internacionalizacije kurikuluma, katere so značilnosti internacionaliziranega kurikuluma in na kakšen način ga uresničujemo v praksi: Zakaj, kaj in kako internacionalizirati kurikulum? Velik poudarek bo dan zapisovanju učnih izidov, v katere bomo smiselno vključili tudi mednarodno in medkulturno vsebino. Slednje bomo povezali s pristopi k učenju in poučevanju ter z ocenjevanjem načrtovanih učnih izidov. Usposabljanje bomo podkrepili s številnimi primeri iz prakse.

V sklopu projekta EHEA je izšel priročnik za visokošolske učitelje in podporno osebje z naslovom INTERNACIONALIZACIJA KURIKULUMA – Vključevanje mednarodne in medkulturne razsežnosti v študijski proces, ki predstavlja uporabno gradivo pri načrtovanju vašega pedagoškega dela.

Udeležence naprošamo, da na usposabljanje prinesete primere učnih načrtov predmetov/modulov, ki jih sami (so)izvajate.
Osnutek programa: kliknite TUKAJ.
Prijavnica: kliknite TUKAJ
Jezik izvajanja: slovenski
Potrdilo o udeležbi na delavnici bodo prejeli tisti kandidati, ki se bodo delavnice udeležili v celoti oziroma bodo izpolnili vse predvidene obveznosti.