Cmepius

Projekt EHEA – Evropski visokošolski prostor

Evropski visokošolski prostor

V podporo implementaciji reformam Evropskega visokošolskega prostora (EHEA) CMEPIUS od leta 2015 izvaja projekt (katerega nosilec je MIZŠ), ki prispeva k razvoju ključnih EU politik, ciljev in prioritet v visokem šolstvu.

INTERNACIONALIZACIJA KURIKULUMA

Trenutne aktivnosti projekta so usmerjene v internacionalizacijo kurikuluma in v tem kontekstu v pomensko oblikovanje učnih izidov, vključno z internacionaliziranimi učnimi izidi, ki so orodje za doseganje ciljev internacionalizacije kurikuluma. S tem namenom smo jeseni 2016 pričeli z usposabljanjem svetovalcev za internacionalizacijo kurikuluma, s katerimi se srečujemo vsak mesec in v sodelovanju z njimi pripravljamo program in gradiva za nadaljnja usposabljanja in svetovanja visokošolskim zavodom po Sloveniji.
Projekt EHEA s svojimi aktivnostmi uresničuje cilje, zadane v Strategiji internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020, ki jo je Vlada RS sprejela julija 2016. Strategija v luči mednarodnih in nacionalnih smernic izpostavlja pomen kakovostnega udejanjanja internacionaliziranega kurikuluma s strani slovenskih visokošolskih zavodov, zlasti s sistematičnim vključevanjem medkulturne dimenzije v vse študijske programe in discipline na vseh študijskih stopnjah in področjih. Različne aktivnosti internacionalizacije pozitivno vplivajo na izboljševanje kakovosti visokega šolstva, saj sta internacionalizacija in kakovost visokega šolstva neločljivo povezni prvini. »Brezmejni« razvoj visokega šolstva poteka v vse bolj medsebojno povezanem svetu – discipline in trg dela niso več le lokalne oziroma nacionalne, ampak so vedno bolj regionalne, v nekaterih disciplinah celo globalne, čemur mora slediti tudi razvoj kompetenc diplomantov, da lahko uspešno delujejo v mednarodni in globalni družbi ter da lahko konkurenčno nastopajo na nacionalnem in mednarodnem trgu dela.

V tem kontekstu je bil jeseni 2016 izveden niz delavnic za visokošolske učitelje v sodelovanju z British Council. Podrobnosti o delavnicah najdete tukaj.

KAKOVOST VISOKOŠOLSKEGA UČENJA IN POUČEVANJA

Kakovost visokošolskega izobraževanja je v ospredju nacionalnih in mednarodnih politik, strategij in razprav. Postavljanje študentov v središče sistema visokošolskega izobraževanja je velika sprememba glede na uveljavljene, pogosto nereflektirane tradicionalne akademske prakse. Za doseganje sodobnih pristopov učenja in poučevanja ter razvoj kompetenc študentov, ki odgovarjajo potrebam sodobne družbe, je potrebno zagotavljati tudi priložnosti za razvijanje kompetenc visokošolskih učiteljev za izboljšanje pedagoškega dela. Pri tem lahko pomembno vlogo odigrajo ustrezno načrtovana izpopolnjevanja za visokošolske učitelje in sodelavce, ki spodbujajo reflektiranje lastne pedagoške prakse in vpeljavo inovativnih metod, oblik in pristopov dela s študenti. Žal so tovrstna usposabljanja v habilitacijskih postopkih navadno spregledana, skopo obravnavana ali jim je namenjeno le minimalno število točk. Prav tako visokošolski učitelji poročajo o pomanjkanju priložnosti za medsebojno izmenjavo izkušenj, mnenj in izzivov o poučevanju s kolegi iz primerljivih ali povsem »oddaljenih« disciplin.
V sklopu projekta so v letih 2017 in 2018 načrtovane aktivnosti in dogodki, ki naslavljajo zgoraj navedene tematike, in se nanašajo na odprta vprašanja v zvezi z Zakonom o visokem šolstvu, pedagoško usposobljenostjo visokošolskega učnega osebja ter kakovostjo učenja in poučevanja v visokem šolstvu.

Izvedba projekta je financirana s strani Evropske komisije in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport. Vsebina spletne strani je izključno odgovornost avtorjev in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.