Cmepius

Razvijamo za vas

Na CMEPIUS-u smo se v letih 2017 in 2018 namenili posvetiti razvoju vsebin na temo medkulturnih kompetenc, profesionalnega razvoja pedagoškega kadra in vodstvenih delavcev ter kakovosti.
Poleg izvajanja aktivnosti programa Erasmus+ v smeri kakovostnih projektnih rezultatov in učinkov želimo, da udeleženci mobilnosti, izvajalci projektov in njihove institucije čim več pridobijo ter se razvijajo v kakovostne, fleksibilne in odprte organizacije. S tem namenom izvajamo na Centru tematske delavnice in usposabljanja, pripravljamo gradiva ter sodelujemo na nacionalnih in mednarodnih dogodkih.

Profesionalni razvoj

Profesionalni razvoj pedagoškega kadra in vodstvenih delavcev

 

Šolsko izobraževanje

Strokovni članki

Naslov članka
Avtorji Vir Leto objave
Internacionalizacija v šoli Slapšak U., Lenc A. Vodenje v vzgoji in izobražavanju, št. 33, str. 149 – 26 2016

 

Delavnica Intercultural Fluency za šole

Sposobnost delovanja in komuniciranja v kompleksnih in spreminjajočih večkulturnih okoljih je ena ključnih kompetenc v današnjem globalnem okolju. Učitelji in ravnatelji se pri svojem delu v mednarodnih projektih ne soočajo le s komunikacijo v tujem jeziku, temveč tudi z različnimi kulturnimi okolji in posledično medkulturnimi razlikami med domačim in tujim osebjem, dijaki in učenci. Zato smo marca 2017 organizirali dve dvo-dnevni delavnici v sodelovanju z British Council z naslovom INTERCULTURAL FLUENCY.
Cilj delavnice je bil nuditi podporo šolam, ki želijo razširiti svoje mednarodno sodelovanje. Na podlagi usposabljanja bodo šole lažje predvidele in bolje razumele, kaj se dogaja v različnih medkulturnih situacijah. Prav tako je bil predstavljen sveženj tehnik in idej v pomoč pri delu v medkulturnem okolju. Dvodnevna delavnica je vključevala več modulov, ki naslavljajo spoznavanje temeljnih prvin medkulturne spretnosti, uspešno gradnjo odnosov in komunikacijo v različnih kulturnih situacijah, razumevanje kulturnih razlik v primeru konfliktnih situacij in njihovega reševanja.

Gradivo z delavnice:

Program

Predstavitev INTERCULTURAL FLUENCY

Delavnica Mednarodno sodelovanje kot priložnost za profesionalni razvoj ravnateljev in strokovnih delavcev

V mesecu juniju smo izvedli enodnevno delavnico z naslovom Mednarodno sodelovanje kot priložnost za profesionalni razvoj ravnateljev in strokovnih delavcev. Delavnica, ki je financirana s strani Evropskega socialnega sklada, je bila namenjena ravnateljem, pomočnikom in strokovnim delavcem z namenom osvetliti elemente, ki naredijo posamezno izobraževanje kakovostno, skladno z našimi željami in pričakovanji. Med le-te umeščamo dalj časa trajajoče aktivnosti, takšne, ki potekajo praviloma v zavodu oz. na delovnem mestu, aktivnosti, ki temeljijo na sodelovalnem, aktivnem učenju in poučevanju ter zagotavljajo povratno informacijo, predvsem pa takšne aktivnosti, ki so povezane s prednostnimi cilji vzgojno-izobraževalnega zavoda in nacionalnimi prioritetami vzgoje in izobraževanja. V drugem delu pa smo vse pomembnejše elemente kakovostnega profesionalnega razvoja umestili in povezali z možnostmi, ki jih ponuja program Erasmus+, s poudarkom na ključnem ukrepu KA1.

Gradivo z delavnice:

PPT Profesionalni_razvoj

Delovni listi Mednarodno sodelovanje 2017

Poklicno izobraževanje in usposabljanje

Delavnica Krepitev zaposlitvenega potenciala dijakov

18. 5. 2017 smo na CMEPIUS-u v okviru Evropskega socialnega sklada izvedli delavnico Krepitev zaposlitvenega potenciala dijakov, namenjeno usposabljanju učiteljev in drugih strokovnih delavcev na šoli za svetovanje dijakom pri opredeljevanju kompetenc, ki so jih razvili v času svoje mednarodne izkušnje. Predstavljene so bile metode ozaveščanja, prepoznavanja in zapisovanja teh kompetenc, ki jih bodo udeleženci lahko uporabili pri svojem delu z dijaki.

Gradivo z delavnice:

Program delavnice

MKekki_Hidden competences

BGrigic_Uvod+Raziskava

KKocbek_CV in razgovor

Delavnica Internacionalizacija in učni izidi

24. 5. 2017 smo v okviru Evropskega socialnega sklada izvedli delavnico Internacionalizacija in učni izidi, namenjeno osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem.
Na delavnici smo izpostavili pomembnost internacionalizacije šole in posledično nujnost razvoja medkulturnih kompetenc, ki pa jih je potrebno v vzgojno izobraževalnem procesu sistematično udejanjati in jih tudi ustrezno zapisati v obliki t.i. internacionaliziranih učnih izidov.
Na podlagi Cmepiusovega sodelovanja s šolami, ki sodelujejo v projektih Erasmus+, je bilo ugotovljeno, da načrtovanje programov mobilnosti temelji predvsem na opisovanju aktivnosti in predvidenih dogodkov, medtem ko namen in cilji izvedbe mobilnosti niso jasno razvidni in utemeljeni.
Slovenski strokovnjakinji iz področja pedagogike in psihologije, ddr. Barica Marentič Požarnik in dr. Andreja Lavrič, sta skozi aktivne učne metode udeležence usposobili za zapisovanje učnih izidov z vključitvijo mednarodne dimenzije, kar bodo lahko neposredno uporabili pri načrtovanju nadaljnjih programov mobilnosti.

Gradivo z delavnice:

Vabilo in program

Internacionalizacija in učni izidi

ddr. Marentic Požarnik, dr. Lavrič: Zapisovanje učnih izidov

Visokošolsko izobraževanje

Strokovni članki

Naslov članka
Avtorji Vir Leto objave
University Teachers’ Opinions about Higher Education Pedagogical Training Courses in Slovenia Aškerc Veniger K. C.E.P.S. Journal, Vol.6, št. 4, 141 – 161 2016

 

Delavnica Academic Teaching Excellence

Septembra 2016 smo v sklopu projekta EHEA Slovenia 2 v sodelovanju z British Council izvedli več delavnic za visokošolsko učno osebje na temo kakovosti visokošolskega učenja in poučevanja v mednarodno mešanih skupinah študentov. Štiri ponovitve petdnevne delavnice ACADEMIC TEACHING EXCELLENCE, ki so potekale na različnih lokacijah po Sloveniji (Ljubljana, Maribor in Koper), so bile vselej množično obiskane, zato vseh zainteresiranih kandidatov nismo mogli povabiti k udeležbi. Visokošolski učitelji se pri delu z mednarodno mešanimi skupinami študentov soočajo z različnimi mednarodnimi praksami in medkulturnimi razlikami med študenti. Predavanja in seminarji se v večini primerov izvajajo v angleškem jeziku, kar predstavlja pomemben element pri vključevanju mednarodne dimenzije v visokošolsko izobraževanje. Udeleženci delavnice so se izpopolnili v izvajanju različnih interaktivnih metod in oblik visokošolskega izobraževanja v angleščini s poudarkom na ustvarjanju vzdušja, ki spodbuja učenje. Pridobljena znanja, spretnosti in izkušnje so uporabne tako pri poučevanju mednarodno mešanih skupin študentov, kot tudi pri poučevanju le domačih študentov.

Gradivo z delavnice:

Program

Predstavitvena brošura: British Council Academic Teaching Excellence

Delavnica Intercultural Fluency

Jeseni 2016 so bile izvedene štiri ponovitve delavnice INTERCULTURAL FLUENCY, ki so potekale v sodelovanju z British Council v sklopu projekta EHEA Slovenia 2. Delavnice so potekale na različnih lokacijah po Sloveniji (Ljubljana, Maribor in Koper). Visokošolsko osebje se pri svojem vsakdanjem delu z mednarodnimi študenti in osebjem ne sooča le s komunikacijo v tujem jeziku, temveč tudi z različnimi kulturnimi okolji in posledično medkulturnimi razlikami med domačimi in tujimi študenti, osebjem, sodelavci. V sklopu delavnice je bil predstavljen sveženj tehnik in idej v pomoč pri delu v medkulturnem okolju, udeleženci so spoznali temeljne prvine medkulturnih spretnosti, pomen in načine uspešne gradnje odnosov in komunikacije v različnih kulturnih situacijah, razumevanje kulturnih razlik v primeru konfliktnih situacij in njihovega reševanja itd.

Gradivo z delavnice:

Program
Predstavitev INTERCULTURAL FLUENCY

Delavnica Internacionalizacija kurikuluma

Aktivnosti projekta EHEA Slovenia 2 so usmerjene v internacionalizacijo kurikuluma in v tem kontekstu v pomensko oblikovanje učnih izidov, ki vključujejo mednarodno in medkulturno dimenzijo (t.i. internacionalizirani učni izidi), ki so orodje za doseganje ciljev internacionalizacije kurikuluma. S tem namenom smo jeseni 2016 pričeli z usposabljanjem nacionalnih svetovalcev za internacionalizacijo kurikuluma v sodelovanju z vodilnim mednarodnim strokovnjakom tega področja dr. Josom Beelenom z Nizozemske. V sodelovanju s svetovalci smo pripravili program in gradiva nadaljnjih usposabljanj z namenom svetovanja visokošolskim zavodom po Sloveniji – z izvedbo usposabljanj predvsem za visokošolske učitelje bomo pričeli jeseni 2018. Do takrat bo pripravljen tudi nacionalni priročnik za internacionalizacijo kurikuluma, ki bo razposlan na vse visokošolske zavode po Slovenji.

Gradivo z delavnice:

CV Jos Beelen

Izobraževanje odraslih

Merjenje učinkov

Merjenje učinkov projektov

 

Merjenje učinkov na ravni pogodbenika

CMEPIUS kot slovenska Erasmus+ nacionalna agencija (NA) za področje izobraževanja, usposabljanja in športa sodeluje v mednarodni skupini s predstavniki nacionalnih agencij iz Velike Britanije, Madžarske, Nizozemske in Irske pri pripravi gradiv in napotkov za pogodbenike na temo merjenja učinka projektov.
Slovenski pogodbeniki so se udeležili usposabljanja, ki je bil v Manchestru maja 2016, v Sloveniji pa smo 4-urno delavnico organizirali Februarja 2017.

Gradivo je za enkrat na voljo v angleškem jeziku, pripravljamo pa že tudi slovenski prevod.

Merjenje učinka na ravni sistema (program Erasmus+)

Center sodeluje tudi v mednarodni skupini skupaj z Avstrijo, Nizozemsko, Madžarsko, Nemčijo, Švedsko in Finsko z namenom merjena učinka sodelovanja v programu Erasmus+ na sistemski ravni. Avstrijska in nizozemska nacionalna agencija skupaj z zunanjimi eksperti pregledujeta podatke, ki jih na nacionalnih agencijah zbiramo za namen prijave in poročanja ter pripravljajo predlog raziskovalnih vprašanj, ki bi jih poskušali skozi evalvacijo odgovoriti. Poskusno se bo zadeva izvedla za področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja za projekte KA1 projekti mobilnosti.