Cmepius

Evropa za državljane

Spodbujanje vloge državljanov pri razvoju EU

EU_flag_23L

Program Evropa za državljane je pomemben instrument spodbujanja večje vloge državljanov pri razvoju EU. Lizbonska pogodba iz leta 2009 in pogodba o Evropski uniji sta okrepili pomen sodelovanja državljanov Evropske unije pri oblikovanju ključnih odločitev na ravni EU. V času, ko se EU sooča s pomembnimi razvojnimi vprašanji, kot so zagotavljanje ekonomske rasti, varnost in položaj Evrope v svetu, je večja vključitev državljanov v razprave in neposredno oblikovanje politik ključnega pomena za uspešen nadaljnji razvoj EU.

Izjava udeleženca projekta

„Program Evropa za državljane je vplival na udeležence in sodelujoče organizacije v smislu vzpostavitve razumevanja in sodelovanja med državljani Evropske unije, povezovanja ljudi iz različnih lokalnih skupnosti z namenom izmenjave izkušenj, mnenj in vrednot. Sodelujoče organizacije so se še bolj povezale. Posledično je prišlo do sodelovanja tudi med drugimi lokalnimi institucijami – muzej, knjižnica, različna društva. Projekt je imel zelo pozitiven vpliv na odnose med kraji.„

Evropsko državljanstvo predstavlja pomemben element krepitve procesa evropske integracije. S tega vidika Evropska komisija spodbuja večjo vključitev državljanov na vseh ravneh in z vseh vidikov skupnosti ter jim s tem omogoča sodelovanje pri izgradnji vse bolj povezane Evrope. Na podlagi projektov in aktivnosti, s pomočjo katerih lahko državljani neposredno sodelujejo, program Evropa za državljane promovira skupno evropsko zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko državljanstvo in državljansko participacijo.

Za obdobje 2014–2020 bo za program Evropa za državljane namenjenih 185.468.000,00 evrov sredstev.

Program se izvaja prek dveh sklopov in prečnega ukrepa

Sklop 1 – Evropski spomini: namen je povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in vrednotah ter namenu Unije.

Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba: cilj je spodbujati demokratično in civilno udeležbo državljanov na ravni Unije.
Ukrepi:

  • Pobratenje mest
  • Mreže mest
  • Projekti civilne družbe

Cilji in prednostne naloge programa EZD

Vsi projekti bodo morali biti skladni s cilji programa.

Splošni in posebni cilji programa

  • prispevati k seznanjenosti državljanov z Unijo, njeno zgodovino in raznolikostjo;
  • spodbujati evropsko državljanstvo ter izboljšati pogoje za državljansko in demokratično udeležbo na ravni Unije.

Posebni cilji se bodo uresničevali na mednarodni ravni ali z evropsko razsežnostjo

  • povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in vrednotah ter namenu Unije, ki je krepiti mir, njene vrednote in blaginjo njenih prebivalcev s spodbujanjem razprave, refleksije in razvoja mrež;
  • spodbujati demokratično in državljansko udeležbo državljanov na ravni Unije z razvojem njihovega razumevanja procesa oblikovanja politik Unije ter spodbujanjem priložnosti za družbeno in medkulturno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

Prednostna področja programa za obdobje 2016-2020

Primeri dobre prakse

Projekt New ideas for old buildings v okviru sklopa 2 Ukrep 2.2 Mreže mest (2015)
Koordinator: Občina Ajdovščina
Partnerske države: Črna Gora, Nemčija, Srbija, Latvija, Hrvaška

Projekt »New ideas for old buildings» je izvajalo sedem majhnih in srednje velikih evropskih mest od Baltika do Balkana, ki so se srečevali s skupnim problemom ekonomskega in družbenega nazadovanja in željo najti učinkovite in demokratične rešitve za oživljanje mest in izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev.

Projekt je vodila občina Ajdovščina, ki je v preteklosti že uspešno iskala rešitve za prazne stavbe v javni lasti z oživljanjem in predelavo starih vojašnic v mladinski center, knjižnico, fakulteto, občinske pisarne in v številna športna igrišča.
Z izmenjavo dobrih praks, izkušenj in znanja vključenih občin in partnerskih nevladnih organizacij so:
– Povečali vključenost prebivalcev v odločanje o upravljanju z javno lastnino in trajnostnem urbanem razvoju.
– Poiskali konkretne rešitve za boljšo uporabo nepremičnin v javni lasti v partnerskih mestih.
– Razvili dolgoročno in na izkušnjah temelječo platformo za upravljanje nepremičnin v javni lasti v majhnih in srednje velikih evropskih mestih.

Glavni cilj projekta je bil razvoj skupnih usmeritev, kako s sodelovanjem javnosti bolje uporabljati nepremičnine v javni lasti in oblikovanje 7 akcijskih načrtov, kako oživljati nepremičnine v javni lasti s konkretnimi projekti in skupnimi pobudami lokalnih in evropskih partnerjev.
Ker je v Evropski uniji približno 8400 majhnih in srednje velikih mest, ki predstavljajo skoraj četrtino evropske urbane populacije, ima mreža dobre možnosti za širjenje dobrih praks in pridobljenih izkušenj v evropskem merilu. S projektom želijo spodbuditi tudi druga mesta s sorodnimi problemi, da sodelujejo v mreži in razvijajo nove prakse participativnega urejanja mest.

Več o projketu najdete na spletni strani.

EZD v številkah

Od leta 2014 do 2017 je bilo na razpisu programa Evropa za državljane izbranih že 25 slovenskih koordinatorskih projektov. V programu pa je v tem obdobju sodelovalo tudi več kot 140 partnerskih organizacij iz Slovenije.