Cmepius

Primeri dobrih praks

Erasmus+ učna mobilnost na Višji strokovni šoli ŠC Slovenj Gradec

Višja strokovna šola Šolskega centra Slovenj Gradec že vrsto let uspešno sodeluje v Erasmus+ projektih mobilnost i(KA1). Erasmus+ koordinatorica na instituciji, ga. Karmen Grudnik, je predstavila eno izmed njihovih uspešnih zgodb: “V času, ko mladi diplomanti težko dobijo službo, so zgodbe o uspehu naših mladih diplomantov na trgu dela pomembne. Mladi diplomantki Višje strokovne šole Slovenj Gradec, Klavdiji Ketiš, je Erasmus+ Mobilnost omogočila uspešen prvi vstop na trg dela. Njena odlična izvedba prakse v tujini potrjuje, da je vpeljan sistem kakovosti VSŠ SG, v katerem ima pomembno mesto tudi povezovanje s tujim okoljem, pravilno zastavljen. Pri tem projekti Erasmus+ mobilnosti s finančno podporo in strategijo izvedbe nudijo pomemben temelj.
Zgodba o uspehu Klavdije Ketiš bo dodatna spodbuda študentom in diplomantom VSŠ SG, da se za prakso v tujini odločijo. Hkrati pa je Klavdijina zgodba informacija domačim/lokalnim delodajalcem, da so Erasmus+ diplomanti in študenti VSŠ SG, primerno pripravljeni za vstop na trg dela in da lahko pomembno prispevajo k uspehu domačega gospodarstva.”

Klavidijino zgodbo si lahko preberete tukaj.

Erasmus+ Strateško partnerstvo EUpreneurs

Šolski center Srečka Kosovela Sežana  skupaj s partnerji iz 4 EU držav preko strateških partnerstev Erasmus+ spodbuja podjetništvo pri dijakih. Dijaki so ustanovili mednarodna dijaška podjetja, v katerih praktično pridobivajo znanja z vodenjem podjetja, izvajanjem različnih aktivnosti – marketing, prodaja, izdelki idr. Slovenski dijaki so ustanovili podjetje Konstrukcija, ki se ukvarja s prodajo izdelkov s potiski Kosovelove poezije.
Šola pridobljeno znanje in novosti vključuje v redni učni načrt, predvsem v okviru Kreativno podjetništvo, ki se izvaja v podjetniškem modulu/sklopu od leta 2009. Učni načrt je edinstven primer dobre prakse v evropskem merilu.

eTwinning projekt We are able to...

Projekt na inovativen način vključuje učence s posebnimi potrebami. Vse štiri sodelujoče šole (Grčija, Litva, Slovenija in Španija) so bile enakovredno vključene v različne, skrbno izbrane aktivnosti, primerne vključeni ciljni skupini (npr. slovar, voščilnice, petje, videokonferenca, igranje, kuhanje..). Natančno so dokumentirali vse aktivnosti in jih objavili v urejeni spletni učilnici. Izbor raznolikih in dobro uporabljenih IKT orodij je bil smiseln (Piktochart, Kizoa, Padlet, SmileBox, Animoto Trial, YouTube Bow Toon, Movie Maker…).
Projekt je izjemen glede na vključene učence s posebnimi potrebami in uporabo IKT orodij za razvijanje njihovih veščin. Zelo dobro so poskrbeli tudi za razširjanje informacij o projektu. Krepili so evropsko identiteto vseh vključenih ter jim omogočili spoznavanje drugačnosti in rahljanje prepričanj o tem, kaj lahko in česa ne zmorejo otroci s posebnimi potrebami.
Pohvalno je, da jim je uspelo s projektom presegati stereotipe o (ne)zmožnosti vključevanja otrok s posebnimi potrebami v evropske sodelovalne projekte kot je eTwinning. Projekt potrjuje, da so meje možnega samo v naših glavah in da jih je mogoče preseči z uspešnim sodelovalnim projektnim delom.

Koordinatorka projekta je bila ga. Renata Dimnik.

Za projekt We are able to… je OŠ Litija prejela Zlati kabel 2016 v sarostni kategoriji 16-19 let

Spletno učilnico projekta si lahko ogledate tukaj.

Evropsko jezikovno priznanje 2016 v kategoriji večjezične šole/razredi

Osnovno šolo Livada obiskuje več kot 90% učencev in učenk različnih narodnosti, jezikov in kultur, katerih materni jezik ni slovenščina. Ima vodstvo in učitelje, ki so ta izziv spremenili v veliko dodano vrednost: Osnovna šola Livada je šola, kjer se spoštuje večjezičnost, multikulturnost ter iskanje močnih področij vsakega posameznega učenca. V ta namen šola s pridom izkoristi vse zakonsko dane možnosti, hkrati pa ves čas išče dodatne priložnosti in aktivnosti, ki lahko pomagajo mladim k boljšim rezultatom: začetna uvajalnica za spoznavanje osnov slovenščine, nadaljevalnica, spodbujanje k obiskovanju dopolnilnega pouka, nudenje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur, organiziranje delavnic, s katerimi se spodbuja medkulturnost, sodelovanje na okroglih mizah. Pri tem se šola uspešno odpira tudi v lokalno okolje in je vzor ostalim vzgojno-izobraževalnim zavodom, ki želijo pridobiti informacije, znanja in izkušnje pri integraciji neslovensko govorečih otrok v slovensko šolo.
Koordinatorka pobude je bila ga. Andreja Miketič

Projekt VŽU, Leonardo da Vinci, Od kompetence do prakse

Projekt Od kompetence do prakse je doprinesel Šolskemu centru Postojna številne učinke in predstavlja pomemben korak k dvigu kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Je odličen primer projekta mobilnosti učiteljev, kjer ne gre zgolj za usposabljanje na posameznih poklicnih področjih, temveč tudi za doseganje rezultatov širšega pomena. Skozi temeljite priprave in ciljno usmerjene mobilnosti so učitelji izpopolnili svoje strokovno znanje, izboljšali digitalne in jezikovne kompetence. Zavedanje kulturnih razlik, ki je vpeto v celotno vsebino projekta,  je okrepilo tudi njihovo medkulturno kompetenco. Omenjene kompetence so omogočile pripravo orodij za neposredno priznavanje znanj dijakov, prilagojenim posameznim poklicnim programom. Poleg tega, vzpostavljene povezave s tujimi šolami in podjetji, predstavljajo dobro osnovo za nadaljnje mobilnosti dijakov. Dodatno usposobljeni učitelji povečujejo kakovost pouka in s tem kakovost znanja dijakov. V ozadju je strateški cilj po doseganju pozitivnih učinkov tudi na regionalno gospodarsko okolje, za katerega prijavitelj želi, da ima v prihodnosti kader z različnimi kompetencami.

Koordinatorka projekta je bila ga. Dolores Keš

Šolski center Postojna je za projekt prejel zlato jabolko kakovosti 2016

eTwinning projekt Music, Kids and Play

V projektu Vrtca Tržič je sodelovalo pet slovanskih organizacij (Češka, Hrvatska, Poljska, Slovenija in Slovaška), ki so uspešno vključile otroke v raznolike projektne aktivnosti pri spoznavanju podobnosti in različnosti slovanskih narodov s pesmijo in skozi igro vključenih otrok. Projekt prinaša inovativen pristop pri poučevanju evropske enakosti in različnosti in razvija otroke v državljane Evrope. Uspešno so sodelovali s pomočjo izbranih IKT orodij (Padlet, Doodle, Google Form) in primerno uporabili različna IKT orodja za izdelavo raznolikih gradiv, npr. videoposnetkov, stripov, predstavitev (You Tube, Vimeo, Emaze, Zondle, MakeBelifsComix.com). V posamezne aktivnosti so vključili večje število otrok, izvedba projektnih nalog je bila za njih zelo zanimiva, prav tako izbrane teme (pesmi, predstavitev, izmenjava voščilnic, igre, piknik s starši).
Projekt, ki je bil kakovostno voden, odlikuje veliko sodelovalnih aktivnosti, enakomerna vključenost vseh petih sodelujočih organizacij in zaključna evalvacija. Močno področje projekta je tudi pregledno in vzorno urejena spletna učilnica Twinspace in pozitiven vpliv na dejavnosti otrok.
Nenazadnje pa je projekt uspešno povezal sodelujoče vrtce in jim prinesel evropsko dimenzijo v njihov vsakdanji delovni utrip.

Koordinatorka projekta je bila ga. Andreja Pogačnik

Za projekt Music, Kids and Play je Vrtec Tržič prejel Zlati kabel 2016 v sarostni kategoriji 4-11 let

Spletna učilnica projekta je na voljo tukaj.

Projekt slovenskega štipendijskega sklada EGP in NFM,
ALICT – Active Learning with Information and Communication Technology

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani je v sodelovanju z norveško Univerzo Agder in bolgarsko Univerzo SW, Balgoevgrad izvedla projekt Aktivno učenje z IKT (Akcija 4, Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu).

Glavni cilj projekta je bil predstaviti pomembnost transformacije prakse poučevanja v učilnici z vključevanjem metod aktivnega poučevanja, ki temeljijo na teoretičnem ozadju. Intenzivni program (IP), kjer so udeleženci ustvarjali računalniške igrice kot orodja za aktivno učenje, je pripomogel k okrepitvi partnerskih odnosov med sodelujočimi institucijami, kot tudi sodelujočimi posamezniki. V okviru projekta so izdelali spletno stran z vsemi učnimi gradivi izdelanimi tekom IP-ja, zbirko zgodb in računalniških iger, didaktična priporočila za uporabo iger v učilnici, blog z refleksijami in ocenami učnih gradiv ter klasifikacijski sistem kot okvir za ocenjevanje aktivnega učenja. Vse to je na voljo na spletni strani projekta.

S kakovostno izvedbo projekta na področju aktivnega poučevanja s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije je Pedagoška fakulteta v veliki meri prispevala k promociji tega trenda na področju izobraževanja ter zato bila izbrana kot primer dobre prakse v okviru Slovenskega štipendijskega sklada SI04, EGP in NFM.

3_PEF (3)

Projekt slovenskega štipendijskega sklada EGP in NFM,
Trajnostno in ustvarjalno sobivanje človeka in narave

Biotehniški center Naklo je v sodelovanju z norveškim in islandskim partnerjem izvedel projekt Trajnostno in ustvarjalno sobivanje človeka in narave (Akcija 2, Projekti mobilnosti v visokem šolstvu).

Projekt je bil zasnovan na podlagi družbenih potreb: izobraževanje je na vseh ravneh močno orodje pri promociji trajnostnega razvoja in spodbujanju družbene vesti z multikulturnimi in trajnostnimi modeli, ki povezujejo zaščito naravne in kulturne dediščine z izobraževanjem za trajnostni razvoj (ESD) in zeleno ekonomijo. Glavni cilji projekta z izvedbo mobilnosti so bili:
• izboljšanje sodelovanja med institucijami in posamezniki držav donatoric in Slovenije;
• izmenjava in delitev izkušenj, znanja, tehnologije in aktivnosti v smeri skupnih rezultatov
• izboljšanje znanja in medsebojnega razumevanja
• ter prispevek k učinkom tudi na okolje, sektor, regijo.

Projekt je bil izbran za primer dobre prakse, ker je poleg kakovostne izvedbe, deloval na področju trajnostnega razvoja in zelene ekonomije ter na ta način predstavlja dodano vrednost pri razvoju lokalne in regionalne skupnosti.

2_BCNAKLO (3)

Projekt programa VŽU, Pogum za spremembe starejših zaposlenih

V izobraževanju odraslih predstavlja projekt Gospodarske zbornice Slovenije z naslovom MEET Change primer dobre prakse, prepoznan na ravni evropskega programa Vseživljenjsko učenje. Projekt v ospredje postavlja starejše zaposlene in izzive s katerimi se spopadajo. V okviru projekta so evropski partnerji iskali rešitve za izboljšanje motivacije starejših zaposlenih za iskanje novih delovnih priložnosti, za iskanje novega znanja ter soočanje s spremembami v delovnem okolju. Močna stran projekta je aktualnost problematike na področju odraslih, s katero se soočajo številne evropske države ter iskanje konkretnih rešitev predvsem na področju zaposlovanja in usposabljanja manj kvalificiranih starejših oseb.

Več o projektu, njegovih rezultatih, ugotovitvah in konkretnih primerih najdete na spletni strani.

Projekt programa VŽU, Comenius, Razmisli preden klikneš
– pravila vedenja pri uporabi spletnih medijev

Comenius projekt Osnovne šole Rodica je nastal v sodelovanju s turško in špansko šolo. V dveh letih so se partnerske organizacije lotile pomembnega in perečega področja varne uporabe interneta in vseh spletnih komunikacijskih orodij ter predvsem tegob in nevšečnosti, ki jih le-te lahko prinesejo mladim. Skrbno izbrano partnerstvo, medgeneracijsko sodelovanje in trajnost projekta ter njegova relevantnost so področja, ki projektu in njegovim številnim rezultatom in produktom, dajejo poseben pečat. Projekt je bil tudi na evropski ravni izbran kot primer projekta, ki navdihuje in daje zgled ostalim učiteljem, učencem, staršem in širši okolici.

Celoten zbir gradiv, pripomočkov, produktov in aktivnosti projekta je na voljo na spletni strani.

Projekt programa VŽU, Leonardo da Vinci, Inovativna predstavitev bodočih zaposlenih v ustvarjalnih poklicih

Leonardo da Vinci projekt Srednje šole za oblikovanje Maribor je še en primer dobre prakse programa Vseživljenjsko učenje, spoznan kot zgled tako na nacionalni kot evropski ravni. Cilj projekta angleško-slovenskega partnerstva, je bil oblikovanje spletne aplikacije, ki bo predvsem mladim omogočila pripravo e-portfelja, kreativnega, sodobnega, IKT podprtega načina predstavljanja sebe, svojih uspehov, dosežkov in izdelkov. Vse to z namenom krepitve zaposljivost mladih v specifičnem sektorju kreativnih poklicev, kot so frizer, modni oblikovalec…
Aplikacija je na voljo tako za posameznike kot za podjetja, ki si želijo izdelati malo drugačno predstavitev. Posebnost projekta je njegova inovativnost v specifičnem področju poklicnega izobraževanja in močno socialno partnerstvo.

Spletna stran projekta

Projekt programa VŽU, Leonardo da Vinci, Razvijanje
4 ključnih kompetenc kot rešitev iz brezposelnosti

Projekt Ekonomske šole Celje z naslovom SELFPRAF, financiran s strani programa Vseživljenjsko učenje – Leonardo da Vinci, je bil prepoznan kot primer dobre prakse na evropski ravni.  Projekt, ki naslavlja področje podjetništva, odlikujejo jasni in konkretni rezultati, ki so nastali na podlagi identificiranega pomanjkanja znanja brezposelnih oseb. Tako so v okviru dvoletnega partnerstva med Veliko Britanijo, Hrvaško in Slovenijo, nastala učna gradiva za pridobivanje ključnih kompetenc in teoretično-praktični izobraževalni program. Že v času izvajanja projekta se je usposabljanja udeležilo 48 brezposelnih oseb, katerih izkušnje so pozitivne, saj so številni dobili ali pogum za lastno poslovno pot ali znanja za novo zaposlitev in samozavest za nova delovna mesta. Spletna stran projekta, njegovih rezultatov in odziv udeležencev.

Projekt SELFPRAF v evropski bazi primerov dobre prakse

Projekt slovenskega štipendijskega sklada EGP in NFM, Inkluzija kot temelj šolske kulture

Center Janeza Levca je v sodelovanju z norveškim partnerjem Kragerø Kommune izvedel projekt Inkluzija kot temelj šolske kulture. Osrednji del projekta predstavljajo izobraževalne delavnice, pri čemer je poudarek na izobraževanju strokovnih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja na področju posebnih potreb. Gre za tečaj usposabljanja, posebej oblikovan za pedagoški kader, z namenom pridobitve znanj in orodij za delo z učenci s specifičnimi težavami v komuniciranju in socializaciji. Splošni cilj je bil opolnomočiti vlogo pedagoškega delavca, ki zna raznoliko skupino učencev vključiti na pravilen, metodološko in didaktično dodelan ter pester način. Pedagoški delavci so tako pridobili strateška znanja, osnovana na konceptu inkluzije, ki omogočajo, da prilagodijo svoje ravnanje spremenljivim pogojem (otrok ali mladostnik s specifičnimi težavami na področju komunikacije in socializacije). V času izobraževanja je bila za udeležence organizirana tudi strokovna konferenca, na kateri je bilo govora o delu z osebami s posebnimi potrebami, o novostih na tem področju, predstavili so se tudi primeri dobrih praks (predstavitev neformalnih oblik izobraževanja, ki so inovativne in kreativne ter spodbujajo participacijo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami). Sodelovali so slovenski in norveški strokovnjaki s področja pedagogike in andragogike, ki so specialisti za delo z osebami s posebnimi potrebami in so kot takšni udeležencem ponudili najnovejše in strokovno znanje, ki jim bo pomagalo pri njihovem delu z osebami s posebnimi potrebami.

Projekt želimo predstaviti kot primer dobre prakse, ker je poleg kakovostne izvedbe, pomembno prispeval k prenosu dobrih praks ozaveščanja problematike ter dela z osebami s posebnimi potrebami. Prav tako pa je prispeval k okrepitvi drugega projekta Centra Janeza Levca, “Igraj se z mano” potuje po Evropi (projekt med-institucionalnega sodelovanja v izobraževanju in usposabljanju (šolsko partnerstvo), v okviru katerega so uspešno širili svoj odmevni projekt Igraj se z mano z namenom promoviranja inkluzije na Norveško in Poljsko.

Oglejte si spodnji video, ki smo ga posneli na festivalu Igraj se z mano 2016

 

Projekt eTwinning: Stoletnica prve svetovne vojne
/100 Jahre Erster Weltkrieg

OŠ Cerkno se je podala v preteklost, v čas 1. svetovne vojne in se pri tem povezala s 5 šolami iz Francije, Poljske in Slovenije. V projekt vključene države so v času vojne bile bitko na nasprotnih straneh, kar je omogočilo učencem spoznavanje različnih realnosti in kako so ljudje v vojni in spominu povezani. Projekt, ki obravnava temo kurikula, odlikuje zelo domiselno med-predmetno sodelovanje učiteljev na šoli (zgodovina-kemija-nemščina-likovna umetnost-slovenščina). Premišljeno so bila uporabljena tudi različna IKT orodja (Padlet, Google docs., Calameo) kot motivacija učencev pri raziskovalnem delu in opravljanju projektnih nalog. Sodelovalno delo med partnerskimi šolami je bilo mogoče razbrati pri izvedbi kviza med partnerji in izdelavi stripov, ki sta dostopna v obliki e-knjig. Poleg nacionalne nagrade, je projekt je v letošnjem letu prejel tudi evropsko nagrado eTwinning v kategoriji »nagrada za zgodovino in obujanje spominov«, ki je bila podeljena 7. 5. 2015 v Bruslju.

Več o projektu
Spletna učilnica projekta

Koordinatorica Anica Svetik o projektu


Odlična izvedba zimske šole CEEPUS mreže

Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru je v okviru programa CEEPUS III-SI-0217-08-1415 organiziral 3. mednarodno CEEPUS zimsko šolo – Design Week 2014 pod motom Novi izzivi za inovativne rešitve (New challenges for innovative solutions). CEEPUS zimske šole – Design week 2014 se je udeležilo 41 študentov iz 11 različnih univerz iz 8 držav in 40 študentov z Oddelka za tekstilne materiale in oblikovanje Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. Predavanja so zajela interdisciplinarno zasnovane tematike, kot so novi izzivi za inovativne rešitve, primerjava trendov 21. stoletja – dizajn / arhitektura / moda, modna ilustracija, svetloba in prostor, nov tekstilni dizajn na Slovaškem in sodobno modno oblikovanje, katera so bila teoretična in motivacijska podlaga za izvedbo osmih kreativnih delavnic.

Spletna stran projekta

Projekt EZD, Mestna občina Maribor - YU2EU

V okviru Evropske prestolnice mladih 2013, ki jo je gostila Mestna občina Maribor, je MOM izvedla projekt “Od YU do EU” kot del programa Evropa za državljane, ki ga financira Evropska unija. Namen projekta je bil okrepiti vezi med našimi partnerskimi mesti in drugimi balkanskimi državami, ki dolgoročno in produktivno sodelujejo na področju zaposlovanja. Projekt YU2EU je vzpostavljal politično omrežje med mesti in oblikoval inovativen model za razvoj uspešnih mehanizmov za mlade in tiste, vključene v politiko zaposlovanja mladih. S projektom so vključili regionalne fakultete in šole ter nevladne organizacije, povezali obrtnike in vzpostavili tesnejše odnose med mladimi iskalci zaposlitve ter delodajalci.

Skupno se je projekta udeležilo 120 državljanov iz partnerskih držav: Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije, Srbije in Švedske.

YU2EU from Andraž Fistravec on Vimeo.

Evropska platforma VALOR

Evropska komisija je vzpostavila platformo VALOR, kjer lahko brskate med odobrenimi projekti tako preteklega programa Vseživljenjsko učenje kot seveda med odobrenimi projekti programa Erasmus+.

Na platformo VALOR bodo prenešeni tudi projekti s platform European Shared Treasure (EST) in ADAM.